Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος : Προσοχή στα θέματα της Ευημερίας των Ζώων τις μέρες του Πάσχα

Επ’ ευκαιρίας των εορτών του Πάσχα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι την περίοδο αυτή παρατηρούνται κατά καιρούς περιστατικά κακοποίησης ζώων με επίκληση διαφόρων «εθίμων», το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κρίνει σκόπιμο να υπενθυμίσει το κοινό ότι με βάση τον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο του 1994, Άρθρα 4 και 5:

Tα ζώα απαγορεύεται να υποβάλλονται σε κακομεταχείριση και άσκοπη υπερκαταπόνηση και κανένας δεν δύναται να εκθέτει ή υποβάλλει, χωρίς εύλογη αιτία, οποιοδήποτε ζώο σε πόνο, ταλαιπωρία, τραυματισμό ή φόβο.

Τηρουμένων των πιο πάνω, απαγορεύεται ειδικότερα:
-η θανάτωση ζώου για σκοπούς ψυχαγωγίας,
-η πρόσδεση και έλκυση του ζώου σε αυτοκινούμενο όχημα, με τρόπο που δυνατό να προκαλέσει
καταπόνηση, τραυματισμό και ταλαιπωρία,·
-η χρήση οχημάτων ή άλλων μέσων φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης ζώων που είναι ακατάλληλα για τον σκοπό αυτό ή που δεν συνάδουν με το είδος ή τον χαρακτήρα του ζώου που θα μεταφερθεί, και
-η παρατεταμένη και κάτω από αντίξοες συνθήκες αναμονή του ζώου σε οχήματα ή άλλα μέσα
μεταφοράς ή άλλους χώρους που είναι δυνατό να προκαλέσουν ταλαιπωρία και καταπόνηση του ζώου.
Παρακαλείται το κοινό όπως συμμορφώνεται πλήρως με τις προαναφερθείσες πρόνοιες της νομοθεσίας.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση καταδίκης, οι ποινές προβλέπουν αυξημένα πρόστιμα ή/και φυλάκιση.