Υπηρεσιακή σύσκεψη για τις αναπτύξεις στην περιοχή των θαλασσινών σπηλιών

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ)
ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα υπηρεσιακή σύσκεψη με θέμα τις
αναπτύξεις στην περιοχή των θαλασσινών σπηλιών, στην οποία συμμετείχαν λειτουργοί από όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα του Υπουργείου.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης διαπιστώθηκαν αδυναμίες στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, ιδιαίτερα σε σχέση με τον χαρακτηρισμό της συγκεκριμένης περιοχής ως τουριστικής ζώνης.
Οι αναπτύξεις που έγιναν στην περιοχή, ακολούθησαν τις διαδικασίες που προβλέπονται με βάση τον χαρακτηρισμό της ζώνης ως τουριστικής.
Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν συγκεκριμένες εισηγήσεις των εμπλεκόμενων Τμημάτων του Υπουργείου για διασφάλιση της διατήρησης των σημαντικών στοιχείων της βιοποικιλότητας που φιλοξενεί η περιοχή.
Οι πιο πάνω εισηγήσεις, όπως και οι σχετικές εισηγήσεις ειδικών επί του θέματος επιστημόνων αλλά και του Γενικού Ελεγκτή, θα συζητηθούν σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σύντομα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι εισηγήσεις αφορούν ειδικότερα:
1. Την αναίρεση οποιωνδήποτε παρανομιών έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή.
2. Τον περιορισμό των επιπτώσεων από τις υφιστάμενες αναπτύξεις.
3. Τη χωροθέτηση και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των μελλοντικών αναπτύξεων, όπως επίσης καιτιςεπιτρεπόμενεςανθρώπινες δραστηριότητες, με τρόπο που να λαμβάνεται υπόψη ηπροστατευόμενη χλωρίδα, πανίδα και οικότοποι της περιοχής και διασφαλίζεται η ασφάλεια του κοινού και των κατασκευών.
Με τον τρόπο αυτό, η όποια ανάπτυξη στην περιοχή θα είναι πλήρως συμβατή με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την Κυπριακή Νομοθεσία.