Χορήγηση Άδειας Επιθεωρητή για τους Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ)

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Φυτοφαρμάκων, προβλέπεται η δημιουργία συστήματος επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ψεκαστήρες) και χορήγησης πιστοποιητικού. Ο Σταθμός που θα διενεργεί τις επιθεωρήσεις θα πρέπει να διαθέτει ένα τουλάχιστο άτομο αδειοδοτημένο ως «Επιθεωρητή Σταθμού Επιθεώρησης Εξοπλισμού Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Σ.Ε.Ε.Ε.Φ.Π.)». Η αδειοδότηση θα πραγματοποιείται από την Αρμόδια Αρχή, αφού ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση και καταρτιστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Το Τμήμα Γεωργίας, στο πλαίσιο αυτό, θα δέχεται αιτήσεις για την χορήγηση Άδειας Επιθεωρητή για τους Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Ψεκαστήρων), από τις 23 Ιανουαρίου μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας Επιθεωρητή Σ.Ε.Ε.Ε.Φ.Π.
Για τη χορήγηση άδειας Επιθεωρητή Σ.Ε.Ε.Ε.Φ.Π., οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν ένα από τα ακόλουθα ειδικά προσόντα, το οποίο να αποδεικνύεται και από εγγραφή στο ανάλογο επαγγελματικό σώμα:

1. Πτυχίο στη Γεωπονία ή πτυχίο σε κλάδο της Μηχανικής ή πτυχίο Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή πτυχίο Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή Σχολής με βασική κατεύθυνση τα γεωργικά μηχανήματα. Το πτυχίο μπορεί να είναι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ), Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ), Κολλεγίου ή Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ).
2. Απολυτήριο Τεχνικής Σχολής στον Κλάδο της Μηχανικής και τρία (3) χρόνια πείρας στα γεωργικά μηχανήματα – Βεβαίωση Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Βεβαίωση Εργοδότη είναι απαραίτητη.
3. Πιστοποιητικό Συστήματος Μαθητείας στη Μηχανική και πέντε (5) χρόνια πείρας στα γεωργικά μηχανήματα – Βεβαίωση Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Βεβαίωση Εργοδότη είναι απαραίτητη.
Οδηγίες υποβολής αίτησης
Το έντυπο της αίτησης βρίσκεται αναρτημένο στον ακόλουθο Ιστότοπο: https://moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/D4643A08AB42CBB5C2257DAF003490AF?OpenDocument (Αίτηση Επιθεωρητή). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν συμπληρωμένη την αίτησή τους, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στον Κλάδο Αγροχημικών και Ζωοτροφών του Τμήματος Γεωργίας, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
­ μέσω ταχυδρομείου: Λουκή Ακρίτα 1412, Λευκωσία
­ μέσω email: madamides@da.moa.gov.cy, mchristoforou@da.moa.gov.cy
­ μέσω τηλεομοιότυπου: 22408538.

Κατά την παραλαβή των αιτήσεων, το Τμήμα Γεωργίας, θα διενεργεί προκαταρτικό έλεγχο πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στη συνέχεια θα δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις να καταβάλουν τα τέλη υποβολής της αίτησης. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος πληρότητας της αίτησης δεν εξασφαλίζει την έγκρισή της. Η τελική απόφαση για το αν οι αιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση Άδειας Επιθεωρητή Σ.Ε.Ε.Ε.Φ.Π. θα ληφθεί από το Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων.
Οι αιτητές μπορούν να βρουν επιπρόσθετες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο https://moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/6CAD8A6D64B26DA4C22583470038740B ή να απευθυνθούν στα τηλ: 22408646 και 22408643.