Χαιρετισμός Υπουργού στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στο Ολυμπιακό Μέγαρο

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι μαζί σας στη σημερινή 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020. Η παρουσία μου σήμερα εδώ έχει ως στόχο να αναδείξει την σημασία που αποδίδει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στον 2ο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, δηλαδή την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης, άλλωστε, αποτελούν πάντοτε ένα κορυφαίο γεγονός αφού δίνουν την ευκαιρία στα μέλη της να ενημερωθούν για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος και να εκφράσουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους. Μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων, εσείς τα μέλη της Επιτροπής συμβάλλετε καθοριστικά στην
ομαλή και ποιοτική εφαρμογή του Προγράμματος.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να καλωσορίσω στην Κύπρο τους εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βρίσκονται σήμερα μαζί μας, τον κ. Αλεξάντερ Μπάρτοβιτς, την κυρία Tάρια Τιάινεν και την κυρία Αλκμήνη Κατσάδα.

Όπως γνωρίζετε, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αφού η πλειονότητα των μέτρων έχουν προκηρυχθεί. Η αξιολόγηση των αιτήσεων έχει προχωρήσει και οι δικαιούχοι των ενισχύσεων, για τα πλείστα μέτρα, έχουν ενημερωθεί για την έκβαση των αιτήσεων τους. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια περίοδο όπου πραγματοποιούνται σημαντικές επενδύσεις στον γεωργικό τομέα καθώς και στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι λόγω της αυξημένης συμμετοχής στα μέτρα του ΠΑΑ, κυρίως από νέους γεωργούς, η Κυβέρνηση αποφάσισε την περαιτέρω ενίσχυση του προϋπολογισμού του Προγράμματος με πρόσθετους κρατικούς πόρους ύψους €8 εκ, οι οποίοι και συμπεριλήφθηκαν ήδη στο αναθεωρημένο Πρόγραμμα 2014-2020.

Σε ότι αφορά τα εκταρικά μέτρα του Προγράμματος, αξίζει να σημειώσουμε την επαναπροκήρυξη όλων των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων εντός του 2018, σε μια προσπάθεια ένταξης όσο το δυνατό μεγαλύτερων εκτάσεων σε αγροπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις, συμβάλλοντας έτσι στους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους που έχουν τεθεί στο ΠΑΑ.

Παράλληλα, η δημιουργία έργων υποδομής, καθοριστικών για την ανάπτυξη των αγροτικών μας περιοχών, έχει ήδη δρομολογηθεί και πολλά έργα βρίσκονται τώρα στο στάδιο της υλοποίησης. Η έναρξη εντός του 2018 της ανακοίνωσης προκηρύξεων από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης, στα πλαίσια του Προγράμματος LEADER, αποτελεί ακόμη ένα αξιοσημείωτο γεγονός στην πορεία υλοποίησης
του ΠΑΑ.

Είναι προφανές ότι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ένα πολυδιάστατο χαρακτήρα με παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, στη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και στην επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, όπως επίσης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος καλείται μέσα από τη διαχείριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης να ασκήσει εκείνο το μείγμα πολιτικής που θα βοηθήσει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη και ανασυγκρότηση των αγροτικών μας περιοχών. Οι πολιτικές που
εφαρμόζουμε θα πρέπει να συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα με τρόπο όμως που να διαφυλάσσεται και να προστατεύεται το περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, οι παρεμβάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στους αγρότες μας αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να μεριμνούμε ώστε να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής τους στις περιοχές που ζουν και εργάζονται. Είναι προφανές ότι η ποιότητα ζωής
στις αγροτικές και κυρίως τις ορεινές μας περιοχές εξαρτάται άμεσα και από την προστασία των δασικών μας εκτάσεων και την ανάδειξη του κοινωνικού τους ρόλου μέσα από τα δασικά μέτρα που περιλαμβάνονται στο ΠΑΑ.

Για να μπορέσει, λοιπόν, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, υπό την ιδιότητα του ως Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ, να επιτελέσει τον συντονιστικό του ρόλο, χρειάζεται να διαβουλεύεται σε συνεχή βάση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κυρίως, όμως, πρέπει να αξιοποιεί στο έπακρο τον θεσμό της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ και τις εποικοδομητικές συνεισφορές και παρεμβάσεις των μελών της.

Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της σημερινής σας συνεδρίασης.