Χαιρετισμός Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στην 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω, κάτω από αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες,  την 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής αυτής, δίνουν την ευκαιρία στα μέλη της να ενημερωθούν για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος και να εκφράσουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους. Μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων, τα μέλη της Επιτροπής συμβάλλουν καθοριστικά  στην ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος.

Όπως γνωρίζετε, πρόσφατα αποφασίστηκε η επέκταση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της τρέχουσας περιόδου, μέχρι και το τέλος του 2022. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι η επέκταση αυτή συνοδεύεται και με πρόσθετες ευρωπαϊκές πιστώσεις, ώστε να πραγματοποιηθούν νέες προκηρύξεις και να χρηματοδοτηθούν πρόσθετες δράσεις. Για την Κύπρο, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να παραχωρήσει πρόσθετο ποσό συνολικού ύψους €64,2 εκ. Αναμένω λοιπόν ότι το 2021 θα είναι ένα έτος με νέες προκηρύξεις, σε μια ιδιαίτερα καθοριστική περίοδο για την κοινωνία μας και ιδιαίτερα για τον αγροτικό μας κόσμο.

Παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού,  η οποία ανέδειξε τη σημασία του πρωτογενούς τομέα για την οικονομία του τόπου, έγιναν πολύ σημαντικά βήματα κατά τη χρονιά που μας πέρασε για στήριξη των αγροτών μας. Χαρακτηριστικά αναφέρω τη στοχευμένη δεύτερη προκήρυξη του επενδυτικού μέτρου, η οποία είχε αυξημένο ενδιαφέρον και υπερκάλυψε τον προϋπολογισμό της. Πρόσθετα, με επίκεντρο τους νέους, πραγματοποιήθηκε σειρά εργαστηρίων και διαβουλεύσεων, με σκοπό να σχεδιάσουμε τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να καταστεί η ύπαιθρος αλλά και ο πρωτογενής τομέας ελκυστικός στη νέα γενιά. Από την προσωπική επαφή που είχα με τους νέους κατά την διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων, διαπίστωσα ότι επιδεικνύεται μεγάλο ενδιαφέρον και θέληση για ουσιαστική ενασχόληση τους με τον γεωργικό τομέα, ενώ προτείνουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και καινοτόμες ιδέες. Σε ό,τι αφορά ειδικά στην αντιμετώπιση την προκλήσεων που δημιούργησε η πανδημία, αξίζει να σημειώσουμε την άμεση, καταλυτική και άοκνη προσπάθεια όλων των υπηρεσιών, στην ετοιμασία, υλοποίηση και χρηματοδότηση σειράς μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και αρκετών δράσεων του Μέτρου 21 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ετοιμάστηκαν στοχευμένα μέτρα για επιπρόσθετη στήριξη, κυρίως σε επαγγελματίες γεωργούς που πλήγηκαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Πρόσθετα, αναπτύχθηκαν συνεργασίες με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και με τον ιδιωτικό τομέα, για τη δημιουργία, την ανάδειξη και την παρουσίαση ηλεκτρονικών πλατφόρμων διάθεσης γεωργικών προϊόντων.

Οι προετοιμασίες για τη μεταβατική περίοδο καθώς και για τη νέα προγραμματική περίοδο και η διενέργεια σειράς επαφών σε ό,τι αφορά στην καταγραφή της κατάστασης και στην ανταπόκριση στις νέες προκλήσεις, καταδεικνύει ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, απαιτητικό και ευελπιστούμε να είναι και γόνιμο. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναπτυχθεί επαφές μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και έχουν δημιουργηθεί δίκτυα εργασίας για την κατάλληλη διαμόρφωση και βελτίωση συγκεκριμένων παραμέτρων.

Με την ευκαιρία που μου δίνεται σήμερα, θα ήθελα να αναδείξω τη μεγάλη σημασία που αποδίδει το Υπουργείο μας στην επίτευξη των στόχων που τίθενται στην Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα μέσα από τη Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα. Στο πλαίσιο αυτό, και για την αποτελεσματική συμπερίληψη κατάλληλων παρεμβάσεων που να εξυπηρετούν τον αναβαθμισμένο περιβαλλοντικό προσανατολισμό της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ήδη διενεργούνται συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων. Ως εκ τούτου, φιλοδοξούμε ότι το νέο Στρατηγικό Σχέδιο θα ανταποκρίνεται στους πιο φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που θέτει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Φίλες και φίλοι,

Η αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, περιγράφει εύστοχα το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να κινηθούμε για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. Η συνεχώς αυξανόμενη φιλοδοξία της νέας ΚΑΠ ως προς την επίτευξη ουσιαστικών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων, αντικατοπτρίζεται πλήρως τόσο στο Στρατηγικό Σχέδιο που εκπονείται για τη νέα περίοδο, όσο και στη διετή μεταβατική περίοδο του τρέχοντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Για να μπορέσει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να επιτελέσει, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τον καθοριστικό και συντονιστικό του ρόλο, χρειάζεται να διαβουλεύεται σε συνεχή βάση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε αυτό το πλαίσιο, ευχαριστώ θερμά όλους σας, καθώς χωρίς τη σημαντική συνεισφορά σας, δεν θα ήταν εφικτή η υλοποίηση όλων όσων έχουμε αναφέρει.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της σημερινής συνεδρίασης.

Σημείωση: Ο χαιρετισμός του Υπουργού παρουσίαστηκε στην τηλεδιάσκεψη μέσω οπτικογραφημένου μηνύματος.