Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας κ. Κώστα Καδή στην παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για προσαρμογή της κυπριακής γεωργίας στην κλιματική αλλαγή

Όπως γνωρίζετε, ο χώρος της ανατολικής Μεσογείου έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους πιο ευάλωτους στην κλιματική αλλαγή, καθώς οι θερμοκρασίες στην περιοχή αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά μέχρι τα τέλη του 21ου αιώνα, ενώ οι βροχοπτώσεις θα μειωθούν. Η αλλαγή του κλίματος θα επηρεάσει πολλούς οικονομικούς τομείς. Η γεωργία είναι ένας από τους τομείς που θα επηρεαστούν περισσότερο, αφού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις κλιματολογικές συνθήκες και τη διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων για σκοπούς άρδευσης.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, στην Κύπρο, η κλιματική αλλαγή θα επιφέρει μια σταδιακή αλλά συνεχή άνοδο της θερμοκρασίας, παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας και μείωση των ετήσιων βροχοπτώσεων. Αναμένεται, επίσης, η αύξηση ακραίων καιρικών φαινομένων. Ειδικά στον γεωργικό τομέα, αναμένεται να προκληθεί μείωση της απόδοσης των καλλιεργειών, αφού τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα των υπόγειων υδάτων θα υποβαθμιστούν. Είναι κατανοητό από όλους, ότι η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή αποτελεί αναγκαιότητα. Η Στρατηγική που παρουσιάζεται σήμερα, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Έργου ADAPT2CLIMA «Προσαρμογή του γεωργικού τομέα των νησιών της Μεσογείου στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής», με συντονιστή το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και συνεργάτες από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία.

Στο πλαίσιο του έργου, αξιολογήθηκαν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των καλλιεργητικών πρακτικών στην ποιότητα και την ποσότητα των υπογείων υδάτων. Εκτιμήθηκε, επίσης, η ευπάθεια της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή με την προσομοίωση των επιδόσεων έξι καλλιεργειών και τη χρήση κατάλληλων μοντέλων, υπό διαφορετικά κλιματικά σενάρια. Επιπρόσθετα, επιδιώχθηκε η μείωση της ευπάθειας και η αύξηση της ανθεκτικότητας της γεωργίας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων μέτρων προσαρμογής. Αυτό, κατέστη δυνατό με τη χρήση του εργαλείου ADAPT2CLIMA, το οποίο αναπτύχθηκε από την ομάδα του έργου με στόχο τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων κατά τον προγραμματισμό της προσαρμογής της γεωργίας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

H προτεινόμενη στρατηγική προσαρμογής του γεωργικού τομέα της Κύπρου στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, είναι ευθυγραμμισμένη με την Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και το σχετικό Σχέδιο Δράσης και συμπληρώνει το κενό που υπήρχε για τα θέματα γεωργίας. Περιέχει μια σύνοψη των μελλοντικών μεταβολών των κλιματικών συνθηκών και των σχετικών επιπτώσεων στις καλλιέργειες και τους υδάτινους πόρους, καθώς και ανάλυση των προτεινόμενων μέτρων προσαρμογής. Περιλαμβάνει, επίσης, δράσεις για την αποδοτική χρήση του νερού στη γεωργία και προτάσεις για την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου ADAPT2CLIMA στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμών και στην Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων υλοποίησης, εκπονήθηκε ειδικό σχέδιο, ως αναπόσπαστο τμήμα της Στρατηγικής.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Στρατηγική που παρουσιάζεται σήμερα μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά την πρωτοβουλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για την κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της Στρατηγικής, συμπίπτει με την ετοιμασία των προτάσεων της Κύπρου για τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική 2021-2027, παρέχοντας μας τη δυνατότητα να εντάξουμε σε αυτήν, κάποια από τα προτεινόμενα μέτρα προσαρμογής.

Κλείνοντας, καλώ τα αρμόδια τμήματα και τους λειτουργούς του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις εισηγήσεις που καταγράφονται στη Στρατηγική προσαρμογής του γεωργικού τομέα της Κύπρου στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, έτσι ώστε η πατρίδα μας να συνεχίσει να πρωτοπορεί και σε αυτό τον τομέα.  Καλώ, επίσης, όλους όσοι δεν είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις απόψεις τους μέχρι σήμερα, να το πράξουν μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες, έτσι ώστε η Στρατηγική που θα υιοθετηθεί να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των άμεσα επηρεαζόμενων, αφού αυτοί είναι που τελικά θα κληθούν να εφαρμόσουν τα μέτρα που θα προταθούν.