Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση του νέου Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία.  Η υλοποίηση του Σχεδίου αυτού έχει μεγάλη σημασία και αξία για τη χώρα μας. H εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος, στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Μέσω του Σχεδίου Δράσης που παρουσιάζουμε σήμερα, τίθεται σε εφαρμογή, για πρώτη φορά στην Κύπρο, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρων.

Στο πλαίσιο αυτό, τo Σχέδιο δίνει στην επιχειρηματική κοινότητα κίνητρα για επενδύσεις, περιλαμβάνοντας μέτρα και δράσεις για αξιοποίηση των αποβλήτων ως πόρο, για βελτιώσεις στις παραγωγικές διαδικασίες και στην παροχή υπηρεσιών, για επανασχεδιασμό των προϊόντων, καθώς και για αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες. Η εφαρμογή των δράσεων αυτών αναμένεται ότι θα δώσει ευρύτερη ώθηση στην οικονομία και στην ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, νέες θέσεις εργασίας και αποδοτικότερους τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης.

Τα προγράμματα του Σχεδίου Δράσης που αφορούν αποκλειστικά το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εστιάζονται στη χωριστή συλλογή και διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων και περιλαμβάνουν το πρόγραμμα χωριστής συλλογής των δημοτικών αποβλήτων και την εφαρμογή του συστήματος Πληρώνω Όσο Πετώ, καθώς και το πρόγραμμα πρόληψης, χωριστής συλλογής και αξιοποίησης αποβλήτων στις ορεινές περιοχές. Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης, για την περίοδο 2021-2026, προγραμματίζονται επίσης έργα στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή κέντρων επισκευής και επαναχρησιμοποίησης υλικών, η δημιουργία πράσινων γωνιών προς εξυπηρέτηση των απομακρυσμένων περιοχών, η οικιακή κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων, η επέκταση του δικτύου των πράσινων σημείων και η δημιουργία συντονιστικού σώματος μεταξύ Κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση των αποβλήτων.