Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή σε ημερίδα για το Στρατηγικό Σχέδιο νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2021-2027

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζω στη σημερινή ημερίδα, που σκοπό έχει να προσφέρει ενημέρωση για τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης της υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 καθώς και για τις διεργασίες που γίνονται για την ετοιμασία του στρατηγικού σχεδίου για τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική, που καλύπτει την περίοδο 2021-2027.

Η νέα προγραμματική περίοδος είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη συνέχιση και την πρόοδο της γεωργικής δραστηριότητας αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου. Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, ο εντοπισμός των δυνατοτήτων, αδυναμιών, απειλών και ευκαιριών που συνδέονται με κάθε ειδικό στόχο της νέας ΚΑΠ και η ευρεία διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συνιστούν πολύ σημαντικές διαδικασίες, μέσα από τις οποίες θα στηρίξουμε και θα τεκμηριώσουμε τις αποφάσεις μας σε σχέση με τη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδίου.

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλές και διαφορετικές παράμετροι. Η ουσιαστική συνεισφορά στην ευημερία των κατοίκων της υπαίθρου, η ανάγκη για στροφή στην καινοτομία και τη ψηφιακή τεχνολογία, η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων, οι επιπτώσεις της δρομολογούμενης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η δίκαιη ανακατανομή της  χρηματοδοτικής στήριξης του γεωργικού ταμείου και οι ιδιαίτερες ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κάθε κράτος-μέλος, είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ. Η ανάγκη για υιοθέτηση φιλικότερων προς το περιβάλλον πρακτικών και η συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της νέας ΚΑΠ, αφού σημαντικό μέρος του Προϋπολογισμού αναμένεται να διατεθεί για τους σκοπούς αυτούς. Ο αγροτικός κόσμος καλείται να επιτύχει μετρήσιμα αποτελέσματα, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην πραγματοποίηση των δεσμεύσεων και των στόχων της Ένωσης για το περιβάλλον.

Οι δικές μας θέσεις για τη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ υποστηρίζουν την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στα κράτη-μέλη για να σχεδιάσουν ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο για τον αγροτικό τομέα στη βάση της αρχής της επικουρικότητας, αλλά και των αναγκών και των προτεραιοτήτων της κάθε χώρας ξεχωριστά. Υποστηρίζουν, επίσης, τη διατήρηση του ύψους των συνολικών πόρων που θα διατεθούν στη νέα ΚΑΠ στα σημερινά τουλάχιστον επίπεδα, έτσι ώστε να υπάρχει η ευχέρεια για υλοποίηση συμπληρωματικών εθνικών πολιτικών. Παράλληλα, επισημαίνουμε την ανάγκη για απλοποίηση των διαδικασιών και μείωση της γραφειοκρατίας για τους πολίτες και τις δημόσιες υπηρεσίες. Προτεραιότητα μας είναι η ανάπτυξη, μέσω της νέας ΚΑΠ, ενός ισχυρού και βιώσιμου μοντέλου αγροτικής οικονομίας, με δικαιότερους όρους συμμετοχής και απασχόλησης των παραγωγών στην αγροδιατροφική αλυσίδα, και με παράλληλη προώθηση όλων των επί μέρους περιβαλλοντικών και κοινωνικών ενωσιακών στόχων.

Η νέα ΚΑΠ και το πρόγραμμα που θα διαμορφωθεί στην Κύπρο με την ενεργό συμμετοχή όλων σας, οφείλει να δώσει λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα του πρωτογενή τομέα και των αγροτικών μας περιοχών. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει πραγματοποιήσει σειρά δράσεων με σκοπό την πλήρη καταγραφή των προκλήσεων και των δυνατοτήτων του αγροτικού μας τομέα, ενώ παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα για διαδικτυακή υποβολή απόψεων και πληροφοριών, μέσω συγκεκριμένου εντύπου. Ήδη, έχουν πραγματοποιηθεί πέραν των 25 θεματικών συναντήσεων, στις οποίες συμμετείχαν ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, η Ένωση Δήμων, η Ένωση Κοινοτήτων, οι αγροτικές και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς και ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα που σχετίζονται με τη γεωργία και το περιβάλλον. Σήμερα, θα παρουσιαστούν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των συναντήσεων αυτών και στη συνέχεια θα δοθεί η ευκαιρία σε όλους για παρουσίαση απόψεων, καταγραφή παρατηρήσεων και υποβολή νέων εισηγήσεων.

Οφείλουμε να σχεδιάσουμε και να διαμορφώσουμε  ένα στρατηγικό σχέδιο που θα μας δώσει τα καλύτερα δυνατά εργαλεία για την αντιμετώπιση τοπικών και τομεακών προβλημάτων. Αναμένουμε ότι μαζί θα δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο που θα στηρίζει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τους ευρύτερους στόχους της Ένωσης για το περιβάλλον και την κοινωνία.

Καταλήγοντας, σας καλωσορίζω και πάλι και ευχαριστώ θερμά, τόσο  τους εισηγητές των θεμάτων αλλά και όλους εσάς για την παρουσία σας εδώ και τη συμβολή σας στην όλη προσπάθεια.