Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή, στο εργαστήρι με θέμα: «Εφαρμογή κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων»

Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνω χαιρετισμό στο εργαστήρι που διοργανώνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, με θέμα την εφαρμογή κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων. Η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στη συλλογική  προσπάθεια για προστασία του περιβάλλοντος.

Η ορθολογική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, που περιλαμβάνει την πρόληψη, τη χωριστή συλλογή, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, άρχισαν να μπαίνουν σε εφαρμογή, για πρώτη φορά στην Κύπρο, μέτρα ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που αναμένεται να μας οδηγήσει στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων και να διευρύνει τις προοπτικές της χώρας μας στους τομείς της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης απορριμμάτων, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα αξιοποίησης υλικών τα οποία μέχρι σήμερα εξάγονταν ή θάβονταν. Συναφώς, αναμένεται και η ανάπτυξη σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που κινούνται στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια πιο πράσινη οικονομία.

Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει πέντε πυλώνες δραστηριοτήτων:

  • Τη διαμόρφωση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου που θα διασφαλίζει τη διαλογή στην πηγή και τη χωριστή συλλογή των δημοτικών αποβλήτων – ήδη βρίσκονται στη Βουλή τα σχετικά νομοσχέδια,
  • τη στήριξη των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να εφαρμόσουν το νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο,
  • την ενθάρρυνση και στήριξη της δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας,
  • τη διοικητική στήριξη του όλου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων, με τη δημιουργία ειδικού Συντονιστικού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων που θα εποπτεύει, θα συμβουλεύει και θα στηρίζει τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης να εφαρμόζουν τις σωστές πολιτικές – το μέτρο αυτό αποτελεί μεταρρύθμιση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και τέλος
  • την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ώστε να εφαρμόζει τις νέες αυτές πολιτικές.

Προς υλοποίηση των πιο πάνω στόχων, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προωθεί, μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων, το πρόγραμμα στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή συστημάτων διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής των δημοτικών στερεών αποβλήτων, μέσω της εφαρμογής του «Πληρώνω όσο Πετώ» σε Δήμους και Κοινότητες.  Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουμε ήδη προβεί σε πρόσκληση ενδιαφέροντος, με συνολικό προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ. Στα Διαρθρωτικά Ταμεία, περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα πρόληψης, χωριστής συλλογής και αξιοποίησης των δημοτικών αποβλήτων της ορεινής και ημιορεινής Κύπρου. Παράλληλα, προωθούνται συμπληρωματικά έργα, όπως το πρόγραμμα μείωσης των δημοτικών στερεών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχείων και άλλων χώρων μαζικής παραγωγής αποβλήτων και η χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα επεξεργασίας των αποβλήτων που θα συλλέγονται χωριστά, έργα τα οποία θα ενισχύσουν και θα υποστηρίξουν τις δράσεις των Τοπικών Αρχών.

Πρόσθετα, μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προγραμματίζονται και άλλα έργα για την περίοδο 2021-2026, όπως η κατασκευή κέντρων επισκευής και επαναχρησιμοποίησης, η δημιουργία πράσινων κιοσκιών ανακύκλωσης, η οικιακή κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων και η επέκταση του δικτύου των πράσινων σημείων.

Θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα συνεργαστεί στενά με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για την  υλοποίηση της νέας φιλόδοξης πορείας, με βασικό στόχο τη μετάβαση της οικονομίας, της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων και του τομέα διαχείρισης αποβλήτων, σε μοντέλα που θα βασίζονται αποκλειστικά στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Ήδη, με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και άλλους φορείς, είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική συνεργασία για τη διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία στην Κύπρο, στο πλαίσιο του οποίου εντάχθηκαν όλα όσα σας έχω αναφέρει.

Φίλες και φίλοι,

Ο τομέας διαχείρισης των αποβλήτων αλλάζει ριζικά και για να είναι επιτυχής αυτή η αλλαγή, απαιτείται η συμβολή όλων: της κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων που θα εγκρίνουν στη Βουλή το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, των επιχειρήσεων, των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και βεβαίως του κάθε πολίτη ξεχωριστά.

Κλείνοντας, ευχαριστώ και συγχαίρω θερμά τους εμπνευστές και διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, τους εισηγητές/ομιλητές που λαμβάνουν μέρος σε αυτήν, καθώς και όλους τους συμμετέχοντες.