Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στη Δημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030

Σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030. Η διαμόρφωση σημαντικότατων πολιτικών όπως αυτή που παρουσιάζουμε σήμερα, οι οποίες επηρεάζουν ποικιλότροπα το περιβάλλον, την οικονομική δραστηριότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών, δεν θα μπορούσε παρά να συζητούνται εκτεταμένα με κάθε ενδιαφερόμενο, πριν οριστικοποιηθούν. Η σημερινή συνάντηση, εξυπηρετεί ακριβώς αυτό τον σκοπό.

Όπως είναι γνωστό, τον Οκτώβριο του 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε συγκεκριμένο πλαίσιο δράσεων για την ενέργεια και το κλίμα μέχρι το 2030. Το πλαίσιο αυτό κινείται γύρω από τις τέσσερις βασικές επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την αύξηση του μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη μεγαλύτερη διασύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπέδειξε ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας αξιόπιστος και διαφανής μηχανισμός διακυβέρνησης, χωρίς περιττό διοικητικό φόρτο και με επαρκή ευελιξία για τα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ένωση θα επιτύχει το σκοπό της ενεργειακής πολιτικής της, σεβόμενη, παράλληλα, πλήρως, την ελευθερία των κρατών μελών να καθορίζουν το ενεργειακό τους μείγμα.

Ακολούθως, τον Δεκέμβριο του 2018, εκδόθηκε ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης. Στόχος του Κανονισμού αυτού είναι να θεσπίσει το πλαίσιο διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης. Μεταξύ άλλων, στον εν λόγω Κανονισμό προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν ενοποιημένα σχέδια, τα οποία πρέπει να είναι συγχρονισμένα έγγραφα στρατηγικού σχεδιασμού υψηλού επιπέδου και να περιγράφουν το εθνικό ενεργειακό σύστημα, την εθνική πολιτική για το κλίμα και το εθνικό πλαίσιο πολιτικής για τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις συναφείς εθνικές ιδιαιτερότητες και προκλήσεις.

Με βάση τα όσα έχω αναφέρει, και μετά από συλλογική προσπάθεια και συνεισφορά όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ετοιμάστηκε και υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ιανουάριο του 2019, το προσχέδιο του Εθνικού μας Σχεδίου. Στο προσχέδιο περιλαμβάνονται πολιτικές και μέτρα προς επίτευξη των εθνικών μας στόχων, που είναι η μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου κατά 24% μέχρι το 2030 σε σχέση με το 2005, η αύξηση στη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Έχοντας υπόψη ότι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 οφείλουμε να υποβάλουμε την τελική μας πρόταση, η οποία θα πρέπει να είναι πλήρης και να λαμβάνει υπόψη τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μας διαβιβάστηκαν τον Ιούνιο του 2019, διαμορφώνουμε το αναθεωρημένο μας Σχέδιο. Στην προσπάθεια αυτή, καθιερώνουμε ένα πολυεπίπεδο διάλογο με τις τοπικές αρχές, την επιχειρηματική κοινότητα, τους επενδυτές, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να συζητήσουμε τις επιλογές για την ενεργειακή και κλιματική πολιτική μας. Μέσα από τον διάλογο αυτό, προσδοκούμε να πετύχουμε τη διαμόρφωση του καλύτερου δυνατού Εθνικού Σχεδίου, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ταυτόχρονα θα αποτελεί το βασικό εργαλείο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας και της ποιότητας ζωής στον τόπο μας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους.

Η προσπάθεια αυτή αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την Κύπρο. Εκτιμάται ότι, για την επίτευξη των στόχων μας θα απαιτηθούν αλλαγές, κυρίως στον τομέα της ενέργειας. Η διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καθαρότερων καυσίμων και η προώθηση κατάλληλων πολιτικών και μέτρων για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας, αφορά τους τομείς των μεταφορών, της βιομηχανίας, της διαχείρισης αποβλήτων, της γεωργίας και της χρήσης γης.

Η διαμόρφωση του κατάλληλου σχεδίου για το κλίμα και την ενέργεια, και ακόμα περισσότερο η υλοποίησή του, αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία να θέσουμε τις βάσεις για μια νέα αρχή, η οποία θα μας οδηγήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλεται για αναδιάρθρωση τόσο του ενεργειακού τομέα όσο και των άλλων τομέων της οικονομίας μας, σας προσκαλώ όλους να εκφράσετε ελεύθερα τις απόψεις σας στις προτάσεις που ετοιμάστηκαν.

Κλείνοντας, εκφράζω τις ευχαριστίες μου στους παρουσιαστές/εισηγητές των επί μέρους θεμάτων και σε όλους εσάς για την εδώ παρουσία σας.