Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή, στην παρουσίαση της εκτίμησης των επιπτώσεων από την ανθρώπινη δραστηριότητα στη μεσογειακή φώκια, στο πλαίσιο της μελέτης δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων, στην περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών (Natura 2000 “Χερσόνησος Ακάμα”)

Σας καλωσορίζω στη σημερινή συνάντηση, που σκοπό έχει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής μελέτης για εκτίμηση των επιπτώσεων στη μεσογειακή φώκια από νέες αναπτύξεις και δραστηριότητες στην περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών στην Πέγεια, που διενεργήθηκε από τον κ. Παναγιώτη Δενδρινό, ειδικό σε θέματα διαχείρισης της μεσογειακής φώκιας. Καλωσορίζω τον κ. Δενδρινό που είναι σήμερα μαζί μας και με την ευκαιρία αυτή τον ευχαριστώ για τη συμβολή του στην ετοιμασία της εξειδικευμένης αυτής μελέτης.

Θα ήθελα να αναφέρω ότι η μελέτη αυτή, αποτελεί ένα από τα μέτρα που αποφασίστηκαν τον Μάρτιο του 2018, για την ολοκληρωμένη προστασία της περιοχής των Θαλασσινών Σπηλιών στην Πέγεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι θαλασσινές σπηλιές στην Πέγεια αποτελούν ένα μοναδικό τοπίο εξαιρετικής ομορφιάς και οικολογικού ενδιαφέροντος. Αναγνωρίζοντας και τεκμηριώνοντας τη σημαντικότητά τους, η Κυπριακή Δημοκρατία ενέταξε ολόκληρη την περιοχή στο Δίκτυο Natura 2000.

Όπως γνωρίζετε, οι θαλασσινές σπηλιές στην Πέγεια, αποτελούν ενδιαίτημα της Μεσογειακής Φώκιας, Monachus monachus και αποτελούν τυπικό δείγμα του οικότοπου 8330 – ‘Βυθισμένες ή μερικώς βυθισμένες θαλασσινές σπηλιές’.

Η Μεσογειακή Φώκια περιλαμβάνεται στο παράρτημα II της Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/EEC), δηλαδή στα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος για τα οποία τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίσουν τη διατήρησή τους, τη Σύμβαση της Βαρκελώνης, τη Σύμβαση της Βέρνης, τη Σύμβαση CITES και προστατεύεται από τον περί Αλιείας Νόμο. Καταγράφεται επίσης ως απειλούμενο με εξαφάνιση είδος από τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN).

Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι, με βάση τα δεδομένα που έχουμε υπόψη μας, τα τελευταία χρόνια, το είδος όχι μόνο εμφανίζεται σταθερά, αλλά αναπαράγεται στην Κύπρο. Αυτό βέβαια δημιουργεί επιπρόσθετες ευθύνες για τη διατήρησή του, για την οποία θα εργαστούμε με αποφασιστικότητα, σε συνεργασία με τις όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία.

Στην ευρύτερη περιοχή συναντούμε σπάνιους οικότοπους και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας για τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει επίσης υποχρέωση να λαμβάνει μέτρα προστασίας και διατήρησης, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την εθνική νομοθεσία.

Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε έργα ή δραστηριότητες δυνατόν να επηρεάσουν περιοχές του Δικτύου Natura 2000, υπόκεινται σε εξειδικευμένες διαδικασίες που εξετάζουν κατά περίπτωση τις επιπτώσεις στους οικοτόπους και στα είδη καθορισμού των περιοχών.

Η Κυπριακή Δημοκρατία αποφάσισε να έχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και άποψη για τις επιπτώσεις στη μεσογειακή φώκια από τις αναπτύξεις στην περιοχή και ανέθεσε την ετοιμασία της μελέτης στον Δρα Πάνο Δενδρινό, έναν επιστήμονα διεθνούς εμβέλειας, με πολύχρονη και πολυσήμαντη εμπειρία και πλούσιο επιστημονικό και ερευνητικό έργο, ειδικά στα θέματα της διατήρησης και διαχείρισης της μεσογειακής φώκιας.

Θέλω να τονίσω με έμφαση ότι οι εισηγήσεις του κ. Δενδρινού ως προς τη σωστή διαχείριση και διατήρηση του είδους, θα μελετηθούν και υιοθετηθούν από την κυβέρνηση, μέσα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες. Η μελέτη αυτή μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς και για μελλοντικές παρόμοιες περιπτώσεις.

Θεωρήσαμε σημαντικό όπως τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιαστούν σε σας στο πλαίσιο της διαφάνειας και της διευκόλυνσης της πρόσβασης του κοινού στην πληροφόρηση.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι κύριο μέλημά μας, ως Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, είναι η προστασία του φυσικού πλούτου της Κύπρου, στο πλαίσιο συνεργασίας με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία. Μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο διαμορφώνουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Τα μέτρα τα οποία προτάθηκαν τον περασμένο Μάρτιο δεν έμειναν στα χαρτιά αλλά από την ίδια κιόλας μέρα ξεκίνησε η υλοποίησή τους.

Σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας τα πρώτα αποτελέσματα.

ΜΕΛΕΤΗ FINAL DRAFT ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018_Περίληψη.pdf