Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Κυκλική Οικονομία, στο Ξενοδοχείο Σεμέλη, Λευκωσία (Βράβευση Βιομηχανιών που συνεισφέρουν στο περιβάλλον)

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω απόψε την εκδήλωση για την Κυκλική Οικονομία, που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και περιλαμβάνει και βραβεύσεις Βιομηχανιών που συνεισφέρουν στο περιβάλλον.

Σήμερα αναγνωρίζουμε ότι τα μοντέλα ανάπτυξης που βασίζονται στην αυξανόμενη κατανάλωση και στην ανεξέλεγκτη παραγωγή αποβλήτων είναι επιζήμια για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής και η ανάγκη για τη μετάβαση μας σε μια κυκλική οικονομία είναι επιτακτική.

Η μετάβαση αυτή αποτελεί όχι μόνο αναγκαιότητα αλλά και ευκαιρία, που μπορεί να επιφέρει μακροπρόθεσμα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Η Κυκλική Οικονομία προσφέρει ένα εναλλακτικό μοντέλο, στο οποίο η αξία των προϊόντων και των πρώτων υλών διατηρείται όσο το δυνατόν περισσότερο και η παραγωγή αποβλήτων περιορίζεται στο ελάχιστο. Συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση πόρων, στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, στην προώθηση καινοτόμων και πιο αποδοτικών τρόπων παραγωγής και κατανάλωσης στην αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από την παραγωγή αποβλήτων και γενικότερα στην υιοθέτηση πιο αειφορικών πρακτικών.

Όλα αυτά αντικατοπτρίζονται στο Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυκλική Οικονομία και στη σειρά πολιτικών και μέτρων που σταδιακά υιοθετούνται από το 2015. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη σειρά δεσμεύσεων που αφορούν στον οικολογικό σχεδιασμό, στην ανάπτυξη στρατηγικών προσεγγίσεων για τις πλαστικές ύλες και τα χημικά προϊόντα, στη χρηματοδότηση της καινοτομίας και σε αλλαγές στα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής. Πρωταρχικής σημασίας όμως είναι και η τροποποίηση των οδηγιών για τα απόβλητα, μέσω των οποίων υιοθετούνται σήμερα φιλόδοξοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι για περιορισμό της υγειονομικής ταφής και ενίσχυση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.

Τα μέτρα προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας συμβάλλουν στην ανάπτυξη βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον βιομηχανιών, όπως είναι αυτές που βραβεύονται σήμερα. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναγνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές αποτελούν βασικούς παράγοντες στις προσπάθειες μας για μια κυκλική οικονομία. Η μετάβαση μας σε αυτήν αφορά στην αναδιαμόρφωση της οικονομίας, της αγοράς, των προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας. Σύντομα θα ανακοινώσουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα προωθούν περαιτέρω την κυκλική οικονομία. Κύριοι στόχοι μας είναι η κατάργηση των εμπόδιων που δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις να βελτιστοποιήσουν τη χρήση των πόρων τους, η προώθηση καινοτόμων διαδικασιών και προϊόντων, η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και χρήση τους ως πόρο και η ενίσχυση της αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών. Πραγματική πρόοδος όμως, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την λήψη ανάλογων πρωτοβουλιών από τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και την κοινωνία των πολιτών.

Για το λόγο αυτό, θέλω να συγχαρώ θερμά τις επιχειρήσεις που βραβεύονται σήμερα γιατί με τις σημαντικές τους πρωτοβουλίες προς την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων στη βάση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας και την ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοποριακών συστημάτων ανάκτησης αποβλήτων, συμβάλλουν έμπρακτα στους εθνικούς ποσοτικούς μας στόχους για ανακύκλωση και ανάκτηση αποβλήτων και στο ευρύτερο όραμα μας για μια κυκλική και βιώσιμη οικονομία. Σας διαβεβαιώνω ότι θα έχετε τη συνεχή και αμέριστη στήριξη της Κυβέρνησης σε όλες τις σχετικές σας πρωτοβουλίες.