Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στη χθεσινή εκδήλωση δικτύωσης επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Επιχειρώ για την ενεργειακή απόδοση και το κλίμα»

“Ο επιχειρηματικός κόσμος της Κύπρου ανταποκρίνεται έμπρακτα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής”

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την αποψινή εκδήλωση που στόχο έχει να φέρει κοντά τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Business 4 Climate και στο Δίκτυο Ενεργειακής Απόδοσης για επιχειρήσεις. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι μέσα σε τρεις μόνο μήνες, 60 επιχειρήσεις ανέλαβαν δράση για το κλίμα και υπέγραψαν την εθελοντική δέσμευση για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 8% μέχρι το 2030. Επικροτούμε την εμπλοκή των επιχειρήσεων αυτών στην πρωτοβουλία αυτή, γιατί με τον τρόπο αυτό ανταποκρίνονται έμπρακτα στην αντιμετώπιση μιας παγκόσμιας πρόκλησης της εποχής μας, της κλιματικής αλλαγής.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής απαιτεί συλλογική δράση σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Η Συμφωνία του Παρισιού αποτελεί ιστορικό ορόσημο για την ενίσχυση της συλλογικής δράσης για μετάβαση σε κοινωνίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα που θα περιορίζουν τις αλλαγές του κλίματος. Τον πυρήνα της Συμφωνίας αποτελεί μια νομικά δεσμευτική διάταξη, σύμφωνα με την οποία κάθε Μέρος οφείλει να καταρτίσει, να παρουσιάσει και να τηρήσει όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξες μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Επιπλέον, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτών των προθέσεων συνεισφοράς, τα Μέρη θα εφαρμόσουν εγχώρια μέτρα μετριασμού, στα οποία καλείται να συνεισφέρει και ο ιδιωτικός τομέας. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωστοποίησε τη δέσμευση των κρατών-μελών της για την από κοινού επίτευξη του δεσμευτικού στόχου μείωσης των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% για το σύνολο της οικονομίας μέχρι το 2030, σε σύγκριση με το 1990.

Σε ό,τι αφορά στην Κύπρο, με βάση τα σχετικά κριτήρια κατανομής, ο εθνικός στόχος για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου καθορίστηκε στο 24% σε σχέση με τα επίπεδα του 2005. Για την επίτευξη του νέου αυτού στόχου, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν σημαντικές αλλαγές, μέσα από χρησιμοποίηση καθαρότερων καυσίμων, προώθηση κατάλληλων πολιτικών και μέτρων για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας και διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σημαντική πρόκληση αποτελεί η μείωση των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών. Επί του παρόντος, ο τομέας αυτός αντιπροσωπεύει περίπου το 25% του συνόλου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Κύπρο. Παράλληλα, κρίνεται αναγκαία η επανεξέταση των σχετικών πολιτικών και μέτρων που εφαρμόζονται σε άλλους επιμέρους τομείς, όπως είναι η γεωργία, η βιομηχανία, η χρήση γης, η δασοκομία και η διαχείριση αποβλήτων.

Παρά τον φιλόδοξο στόχο που έχει τεθεί, εκτιμάται ότι με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών και μέτρων, η χώρα μας θα πετύχει τον στόχο που έθεσε για μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα, θα απεξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα μεταβεί σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Επιπρόσθετα, μέσα από το νέο Νομοθετικό Πακέτο «Κλίμα και Ενέργεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αξιοποιηθούν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία υποστηρίζουν την υλοποίηση των σχετικών πολιτικών και μέτρων.

Η πρωτοβουλία «Επιχειρώ για το Κλίμα», που υλοποιείται με τη συνεργασία της ΟΕΒ, του ΤΕΠΑΚ και του Τμήματος Περιβάλλοντος, αποτελεί παράδειγμα ουσιαστικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην επίτευξη των εθνικών μας στόχων. Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο μας στηρίζει ένθερμα την πρωτοβουλία αυτή καθώς και τη συνέχισή της, και δηλώνει την ετοιμότητά του να μελετήσει και να αξιοποιήσει κατάλληλα τις όποιες εισηγήσεις και αποτελέσματα προκύψουν.
Στο σημείο αυτό, θεωρώ σημαντικό να σας πληροφορήσω ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανέλαβε να συντονίσει την πρωτοβουλία της Κύπρου για περιφερειακή συνεργασία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, με σκοπό την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Έτσι, η δράση για το κλίμα που αναλαμβάνει ο επιχειρηματικός κόσμος της Κύπρου, καθίσταται ακόμα πιο σημαντική, αφού ενδυναμώνει την προσπάθεια της χώρας μας να πρωτοστατήσει για την προστασία του πλανήτη και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Απευθύνω, λοιπόν, τα θερμά μου συγχαρητήρια στην ΟΕΒ, στην Υπηρεσία Ενέργειας και στο Ενεργειακό Γραφείο Κύπριων Πολιτών, που διοργάνωσαν με επιτυχία την αποψινή εκδήλωση, όπως και στην ομάδα έργου που εξασφάλισε τη χρηματοδότησή του από τα Ταμεία Χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Κλίμα και ευελπιστώ σε συνέχιση της στενής συνεργασίας μας προς επίτευξη των κοινών μας στόχων.