Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει οριστεί ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΠΑΑ) 2014-2020. Η Διαχειριστική Αρχή είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος με αποδοτικό, αποτελεσματικό και ορθό τρόπο.

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου, αφού αποτελείται από μια σειρά μέτρων τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αναμένεται να διατεθούν €251 εκ. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνεισφέρει στο Πρόγραμμα το 53% της συνολικής δημόσιας δαπάνης ενώ το υπόλοιπό ποσό θα διατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως Εθνική Συμμετοχή.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων όπως γεωργοί, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργασίες, κυβερνητικά τμήματα και άλλους φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα καθώς και δυνατότητες χρηματοδότησης στην ιστοσελίδα www.paa.gov.cy