Το Υπουργικό ενέκρινε σχέδια κατεδάφισης ή μετεγκατάστασης οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών για υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη χθεσινή του Συνεδρία, ενέκρινε την παροχή κινήτρων για μετακίνηση ή κατεδάφιση κτηνοτροφικών υποστατικών, τα οποία έχουν καταστεί σε μεγάλο βαθμό οχληρά ή και πηγή ρύπανσης του περιβάλλοντος και των υπόγειων υδροφορέων.  Το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε στη λήψη της Απόφασης αυτής, μετά από εισήγηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω υποστατικά βρίσκονται εντός ή σε κοντινή απόσταση από οικιστικές και τουριστικές αναπτύξεις ή αναπτύξεις κοινής ωφελείας, υδατοφράκτες, ποταμούς ή περιοχές προστατευόμενου τοπίου.

Σύμφωνα με τη χθεσινή Απόφαση, μέσω του πρώτου Σχεδίου, που αφορά στην κατεδάφιση οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών για υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους και τερματισμό της κτηνοτροφικής δραστηριότητας, θα παρέχεται αποζημίωση που φτάνει και το 65% της εκτιμηθείσας αξίας του υποστατικού.

Μέσω του δεύτερου Σχεδίου, που αφορά στην κατεδάφιση με σκοπό τη μετεγκατάσταση οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών, θα χρηματοδοτείται πλήρως το κόστος κατεδάφισής τους και απομάκρυνσης των άχρηστων υλικών.  Παράλληλα, προβλέπεται η χρηματοδότηση, σε ποσοστό μέχρι και 70%, της ανέγερσης νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων από τα επενδυτικά μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Η διάρκεια εφαρμογής και των δύο Σχεδίων είναι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2020 και ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε €1.350.000.

Τα πιο πάνω Σχέδια, σε συνδυασμό με την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για «σύσταση Επιτροπής για την αξιολόγηση των κτηνοτροφικών περιοχών/ζωνών και εγκαταστάσεων και εισηγήσεις για αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται» αλλά και την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για την τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των κτηνοτροφικών περιοχών, επιβεβαιώνουν την πρόθεση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να προχωρήσει με ολοκληρωμένο σχεδιασμό στην ορθολογική χωροταξική ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, με σεβασμό στο περιβάλλον και στον πολίτη, διαφυλάττοντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στον τόπο μας.