Τμήμα Περιβάλλοντος: Υπενθύμιση προς κατόχους Πιστοποιητικών Καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, υπενθυμίζει τους κατόχους Πιστοποιητικών Καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων ότι η καταχώρηση στο εν λόγω αρχείο
ισχύει επ’ αόριστο εφόσον:
α. Υποβάλλεται η ετήσια έκθεση αναφορικά με την διαχείριση αποβλήτων
κάθε προηγούμενου έτους το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους.
β. Καταβάλλεται το ετήσιο τέλος καταχώρησης.
Σε αντίθετη περίπτωση η καταχώρηση διαγράφεται από το Αρχείο
Διαχειριστών Αποβλήτων και απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης για εκ νέου
καταχώρηση.