Τμήμα Περιβάλλοντος: Κανονισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων χαρτιού μη συσκευασίας

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι από τις 15 Δεκεμβρίου 2017 έχουν τεθεί σε ισχύ:
«Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας) Κανονισμοί του 2017 (Κ.Δ.Π. 430/2017)».

Σκοπός των Κανονισμών είναι η θέσπιση μέτρων για τη διαχείριση των αποβλήτων χαρτιού μη συσκευασίας, μέσω της υιοθέτησης της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.

Οι Κανονισμοί στοχεύουν κυρίως στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων χαρτιού μη συσκευασίας, στη χωριστή συλλογή τους και στην περιβαλλοντικά ορθή αξιοποίηση τους μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων χαρτιού μη συσκευασίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. Παράλληλα βοηθούν στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων που
υποχρεούται να επιτύχει η Δημοκρατία.

Μέσα από τους Κανονισμούς όλοι όσοι εισάγουν χαρτί μη συσκευασίας ή προϊόντα χαρτιού μη συσκευασίας στην αγορά (παραγωγοί) θα πρέπει, είτε συλλογικά είτε ατομικά, να χρηματοδοτήσουν και λειτουργήσουν συστήματα και κατάλληλες υποδομές που να επιτρέπουν στον χρήστη προϊόντων χαρτιού μη συσκευασίας τη χωριστή διαλογή στην πηγή όταν αυτά καταστούν απόβλητα. Τα συστήματα αυτά πρέπει να δημιουργηθούν εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών και να προβούν σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες λειτουργίας τους συμπεριλαμβανομένης και της ενημέρωσης του κοινού.

Οι Κανονισμοί βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος www.moa.gov.cy/environment στη διαδρομή Διεθνείς Συμβάσεις, Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, Εθνική Νομοθεσία> Εθνική Νομοθεσία> Διαχείριση Αποβλήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία, στο τηλέφωνο 22866245 (Χαράλαμπος Φραγκουλλίδης), στο τηλεομοιότυπο 22774945 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση cfrangoulides@environment.moa.gov.cy.