Συνεχίζονται οι εργασίες των Πράσινων Σημείων και οι διαδικασίες και διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων

 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος καλεί όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων να διασφαλίσουν τη συνέχιση των εργασιών για τη συλλογή και διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των ροών που συλλέγονται χωριστά καθώς και των σύμμεικτων, σε όλα τα στάδια (συλλογή από υποστατικά, μεταφορά, επεξεργασία).

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχιση των εργασιών τόσο των συλλογικών συστημάτων διαχείρισης συσκευασιών, ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων και μπαταριών, όσο και του Δικτύου Πράσινων Σημείων Παγκύπρια.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία, είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η συσσώρευση αποβλήτων στα υποστατικά ή η ανεξέλεγκτη και παράνομη απόρριψή τους, η οποία θα δημιουργήσει εστίες κινδύνου ρύπανσης για τη δημόσια υγεία.

Ο ρόλος των Πράσινων Σημείων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός στην όλη αλυσίδα διαχείρισης των αποβλήτων. Ειδικά για τη μεταφορά απορριμμάτων στα Πράσινα Σημεία, οι πολίτες καλούνται να αξιοποιούν την υπηρεσία SMS για εξασφάλιση σχετικής άδειας μετακίνησης, στέλνοντας μήνυμα στον αριθμό 8998 και επιλέγοντας ως λόγο μετακίνησης το 8 (Οποιασδήποτε άλλος σκοπός μετακίνησης που μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας), αναγράφοντας ως λόγο μετακίνησης τη «μεταφορά απορριμμάτων στο πράσινο σημείο».

Η συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων και συγκεκριμένα των δημοτικών αποβλήτων, με βάση και τη σχετική νομοθεσία, επιβάλλεται να συνεχιστεί, με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα αυτό.

Οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Οργανισμοί Διαχείρισης Αποβλήτων έχουν την ευθύνη για τη διαμόρφωση σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές συστάσεις και διατάγματα που εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας.