Συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ

O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής, συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2021 στις Βρυξέλλες.

Στο Συμβούλιο συζητήθηκαν, ανάμεσα σε άλλα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη σε σχέση με την παρούσα κατάσταση της αγοράς γεωργικών προϊόντων. Αρκετά κράτη μέλη, ανάμεσα τους και η Κύπρος, τόνισαν την ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης της αγοράς, με τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο να ενημερώνει ότι η γενικότερη εικόνα που παρουσιάζει η αγορά, με βάση τα δεδομένα που διαθέτει, είναι ικανοποιητική με ορισμένες επιμέρους εξαιρέσεις. Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Υπουργός Γεωργίας αναφέρθηκε στην κατάσταση της αγοράς στην Κύπρο, τονίζοντας ότι η αύξηση των τιμών στα σιτηρά και τις ζωοτροφές πλήττουν σημαντικά τον τομέα της κτηνοτροφίας, ενώ το κόστος των ζωοτροφών επιβαρύνεται επιπρόσθετα και από το κόστος μεταφοράς. Περαιτέρω, ανέφερε ότι, πέραν της κτηνοτροφίας, έχουν πληγεί σημαντικά και η αγορά του οίνου αλλά και το εμπόριο πατατών. Ο κ. Καδής ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα λήψης άμεσων μέτρων στήριξης της αγοράς και αντιμετώπισης σοβαρών ανισορροπιών σε αυτή, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η δυσμενής κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι μας. Σημαντικός αριθμός κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στον τομέα του χοίρειου κρέατος, στηρίζοντας πρόταση της Λιθουανίας για λήψη συγκεκριμένων μέτρων για στήριξη του τομέα. Σημειώνεται ότι η Κύπρος είναι από τις λίγες χώρες της ΕΕ που έλαβαν μέτρα στήριξης του κτηνοτροφικού τους τομέα, αξιοποιώντας εθνικούς πόρους.

Οι Υπουργοί είχαν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν από την Επίτροπο κα Στέλλα Κυριακίδου για τα αποτελέσματα της Διάσκεψης για τη «Στρατηγική από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14-15 Οκτωβρίου 2021.  Η εν λόγω Στρατηγική παρουσιάζει την κοινή φιλοδοξία για βελτίωση όλων των πτυχών που συνδέονται με τη βιωσιμότητα του συστήματος τροφίμων. Στόχος είναι να καταστούν τα ευρωπαϊκά προϊόντα διατροφής παγκόσμιο πρότυπο, για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων. Σε σχετική παρέμβασή του, ο Υπουργός Γεωργίας ανάφερε ότι η Κύπρος είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τις δυνατότητες και τις προοπτικές της Στρατηγικής αυτής. Οι διεθνείς πτυχές της Στρατηγικής αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση τόσο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και για τα κράτη μέλη, ανέφερε ο κ. Καδής, τονίζοντας ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί ευθυγράμμιση των πολιτικών για το περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο.  Σε αυτό το πλαίσιο, υποστήριξε ότι θα πρέπει να αποφευχθούν κρίσεις στην αγορά και την επισιτιστική ασφάλεια και να υλοποιηθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε πιθανό αθέμιτο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες που ενδέχεται να εφαρμόζουν χαμηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα.