Σε αναπτυξιακή πορεία ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για το 2019

«Μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις, όπως η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής οικονομίας, η αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης ανομβρίας και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, η προστασία της φύσης, η μείωση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών και η διασφάλιση της ευημερίας των ζώων, μας οδήγησαν στον σχεδιασμό και στην υιοθέτηση νέων πολιτικών», ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Παρουσιάζοντας την πρόταση Προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) για το 2019, ο κ. Καδής αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή πορεία του Υπουργείου του, σημειώνοντας ότι αυτή αντικατοπτρίζεται στους Προϋπολογισμούς των Τμημάτων του, που παρουσιάζουν ανάλογη αύξηση στις αναπτυξιακές τους δαπάνες, αλλά διαφαίνεται και από τα ποσά που συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2019 για την υλοποίηση μιας σειράς έργων σε όλες τις επαρχίες. Σύμφωνα με τον Υπουργό, αναμένεται να προχωρήσει συνολικά η υλοποίηση 46 σημαντικών έργων στους τομείς αρμοδιότητας του ΥΓΑΑΠ.

Η πρόταση προϋπολογισμού του ΥΓΑΑΠ για το 2019 αφορά σε ποσό €238,6 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 6%, σε σχέση με το 2018. Στο πιο πάνω ποσό, αν προστεθούν και τα έργα των Διαρθρωτικών Ταμείων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) και που αφορούν αναπτυξιακά έργα του ΥΓΑΑΠ, τότε η πρόταση του Προϋπολογισμού για το 2019 παρουσιάζει αύξηση 13% των αναπτυξιακών δαπανών σε σχέση με το 2018. Αντίστοιχα, οι τακτικές δαπάνες για το 2019 παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 5% σε σχέση με το 2018.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, οι στόχοι του Υπουργείου συμπεριλαμβάνουν τη μεταρρύθμιση του Συστήματος Γεωργικής Ασφάλισης καθώς και της Επιτροπής Σιτηρών και του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών. Η αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, η αναβάθμιση του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, η προώθηση της προστασίας παραδοσιακών προϊόντων ποιότητας και η προμήθεια της αγοράς με ασφαλή για τον καταναλωτή τρόφιμα, θα συνεχίσουν να αποτελούν προτεραιότητες για το ΥΓΑΑΠ.

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου στοχεύει επίσης, στην αύξηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων, μέσω αύξησης της παραγωγής ανακυκλωμένου νερού και νέων μονάδων αφαλάτωσης, ενώ προβλέπονται νέα υδατικά και αρδευτικά έργα, για διασφάλιση της πληρέστερης κάλυψης των υδατικών αναγκών, καθώς και βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, μέσω μείωσης απωλειών, εξοικονόμηση – ορθολογική χρήση κ.λπ.

Σε ό,τι αφορά τον ευαίσθητο τομέα του Περιβάλλοντος, στον προϋπολογισμό του 2019, συμπεριλαμβάνεται η ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών απορριμμάτων, με προώθηση κανονισμών για χωριστή συλλογή και διαλογή στην πηγή καθώς και με στήριξη εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και χωριστής διαλογής. Προβλέπεται επίσης, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Σχεδίου Δράσης για τη Διακυβέρνηση «Κλίμα και Ενέργεια», η επικαιροποίηση και εφαρμογή του Σχεδίου για την Ερημοποίηση, η ολοκλήρωση και εφαρμογή της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα καθώς και η ολοκλήρωση και εφαρμογή του Σχεδίου για την αειφόρο ανάπτυξη του Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα.

Στον Προϋπολογισμό του ΥΓΑΑΠ για το 2019 προβλέπεται επίσης, βελτίωση του συστήματος διαχείρισης δασικών πυρκαγιών, αναβάθμιση των αστικών και περιαστικών πάρκων, καθώς και αναβάθμιση της λειτουργίας του Δασικού Κολλεγίου. Η εφαρμογή ολοκληρωμένου πλαισίου για την προστασία και ευημερία των ζώων θα αποτελέσει μια από τις βασικές προτεραιότητες του ΥΓΑΑΠ για το 2019 ενώ στον τομέα της Αλιείας, προβλέπονται η στήριξη της υδατοκαλλιέργειας καθώς και η ενίσχυση των αλιευτικών υποδομών.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος τόνισε: «Όραμά μας είναι μια πιο πράσινη και αποδοτική οικονομία και μια πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη γεωργία και αλιεία, που θα συμβάλουν στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών απασχόλησης, στην περαιτέρω ανάπτυξη των αγροτικών και παράκτιων περιοχών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών μας πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος».