Πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει η Κυβέρνηση για δενδροφυτεύσεις με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Την ενεργή στήριξη και συντονισμό όλων των πρωτοβουλιών δενδροφύτευσης που εξαγγέλλονται από διαφόρους φορείς, αναλαμβάνει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με  Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 4 Σεπτεμβρίου 2019. Στόχος της Απόφασης είναι αφενός η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και, αφετέρου, η διασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης των πρωτοβουλιών φύτευσης δέντρων, οι οποίες αποτυπώνουν την ευαισθησία αλλά συνάμα και την ανησυχία του κύπριου πολίτη για το περιβάλλον και το μέλλον του πλανήτη.

Τον τελευταίο καιρό, πέραν από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, πολλοί κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί/φορείς δηλώνουν τη βούλησή τους και εξαγγέλλουν πρωτοβουλίες για φύτευση δέντρων, για να αντισταθμιστεί μέρος των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και να μετριαστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  Έχει διαφανεί, ωστόσο, ότι οι πρωτοβουλίες αυτές, εάν δεν υλοποιηθούν σωστά, δεν επιτυγχάνουν τους επιθυμητούς στόχους και καταλήγουν σε φτωχά αποτελέσματα. Λόγω της ιδιαιτερότητας των κλιματικών και εδαφικών συνθηκών, η επιτυχής εγκατάσταση δέντρων στην Κύπρο απαιτεί εμπειρογνωμοσύνη στα στάδια της επιλογής των φυτικών ειδών και της παραγωγής φυτών, στην καταλληλότητα και διαθεσιμότητα των χώρων, στον χρόνο καθώς και στις μεθόδους εγκατάστασης και συντήρησης των φυτών.

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη για να παράξει στα δασικά φυτώρια τα κατάλληλα είδη αλλά και να υποστηρίξει με τεχνικές οδηγίες τα προγράμματα δενδροφυτεύσεων που εξαγγέλλονται. Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, από τα φυτώρια του Τμήματος Δασών θα παραχωρηθούν δωρεάν μέχρι 70.000 δενδρύλλια, για τη φυτευτική περίοδο Νοεμβρίου 2019 – Φεβρουαρίου 2020.  Ο αριθμός αυτός σταδιακά θα αυξηθεί, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες για τις πρωτοβουλίες που θα αναπτύσσονται.  Αποδέκτες της δωρεάν παραχώρησης θα είναι οι φορείς που θα εκδηλώνουν ενδιαφέρον, με την προϋπόθεση ότι θα ετοιμάζουν προγράμματα δενδροφύτευσης και θα αναλαμβάνουν την εγκατάσταση και συντήρηση των φυτών, σύμφωνα με την καθοδήγηση του Τμήματος Δασών.

Τo Τμήμα Δασών, με στόχο τον συντονισμό, την ενημέρωση και την κατάρτιση όλων των φορέων που εκφράζουν τη βούληση ή προγραμματίζουν δενδροφυτεύσεις, θα διοργανώσει στο προσεχές διάστημα ενημερωτική συνάντηση, ώστε οι πρωτοβουλίες τους να καταστούν πετυχημένες και αποτελεσματικές.