Προστασία της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 – Αλυκές Λάρνακας – Άγρια ζωή και βιότοπος – Ανθρώπινη όχληση

Η Αλυκή Λάρνακας έχει χαρακτηρισθεί ως περιοχή Ramsar (Σύμβαση για την προστασία των Υγροβιοτόπων) και Natura 2000 (Οδηγίες της Φύσης 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ) και αποτελεί σημαντικό βιότοπο για την άγρια ζωή κυρίως για τα υδρόβια πτηνά. Ο υγροβιότοπος είναι γνωστός κυρίως την χειμερινή περίοδο για τα χιλιάδες φλαμίνγκο (Phoenicopterus ruber) που χρησιμοποιούν την περιοχή ως σταθμό για ξεκούραση και τροφή για να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Αφρική. Χιλιάδες άλλα πουλιά επίσης βρίσκουν καταφύγιο στην Aλυκή όπως πάπιες, χήνες, γλάροι, γλαρόνια, καλαμοκάνες, πελλοκατερίνες και πολλά άλλα παρυδάτια πουλιά που προστατεύονται από διεθνείς νομοθεσίες.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τον Δήμο Λάρνακας έχει προχωρήσει στην τοποθέτηση πινακίδων και την δημιουργία μονοπατιού της φύσης, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση του κοινού έτσι ώστε να μην εισέρχονται εντός του υγροβιότοπου της Αλυκής και να παρενοχλούν τα είδη για φωτογράφηση. Το ποδοπάτημα από τους επισκέπτες εντός της Αλυκής προκαλεί μεγάλη διατάραξη τόσο στον υγροβιότοπο όσο και στα άγρια είδη που διαβιούν σε αυτόν, αλλά κυρίως δημιουργείτε μεγάλη όχληση σε υδρόβια πτηνά που διαχειμάζουν.

Η Αλυκή Λάρνακας αποτελεί σημαντικό μεταναστευτικό σταθμό και αρκετά από τα είδη που διαχειμάζουν είναι απειλούμενα. Η συνεχιζόμενη όχληση των πτηνών από την ανθρώπινη παρουσία, μπορεί να προκαλέσει την μετακίνηση των ειδών με αποτέλεσμα την πληθυσμιακή μείωση (παρενόχληση κατά την διάρκεια τροφοληψίας και ξεκούρασης). Γίνεται έκκληση όπως οι επισκέπτες να μην εισέρχονται στις Αλυκές γιατί διαταράζουν τον υγροβιότοπο και τις λειτουργίες
του, ενώ η όχληση στα πτηνά μπορεί να προκαλέσει την μόνιμη απομάκρυνση τους από αυτόν.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος επισημαίνει ότι, το κοινό θα πρέπει να σέβεται το φυσικό περιβάλλον και να ακολουθεί τους πιο κάτω κανόνες:
– Απαγορεύεται η είσοδος τροχοφόρων και πεζών στον υγροβιότοπο εντός της περιοχής προστασίας εκτός των υφιστάμενων δρόμων, μονοπατιών, χώρων ξεκούρασης και θέας.
– Για παρατήρηση των πουλιών και για φωτογράφηση να χρησιμοποιούνται τα
πτηνοπαρατηρητήρια που υπάρχουν στην περίμετρο των Αλυκών ή / και ο παρακείμενος πεζόδρομος και μονοπάτι που υπάρχει σε ορισμένα σημεία των Αλυκών.

Τέλος καλείται το κοινό όπως όταν εντοπίζουν άτομα εντός των Αλυκών να ενημερώνουν το Τμήμα Περιβάλλοντος και τον Δήμο Λάρνακας στα τηλέφωνα 22408917 και 24816559 (ώρες γραφείου).