Προσπάθεια πάταξης των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων Το Υπουργείο Γεωργίας αρχίζει λεπτομερή καταγραφή του φαινομένου

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αρχίζει από σήμερα προσπάθεια λεπτομερούς καταγραφής των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών που ισχύουν στον τόπο μας, κυρίως όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα, και επηρεάζουν δυσμενώς τον κύπριο παραγωγό και τον κύπριο καταναλωτή. Η πλήρης καταγραφή των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών αποφασίστηκε σήμερα σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας και πιστεύεται ότι θα βοηθήσει όλους τους εμπλεκόμενους να κατανοήσουν καλύτερα το πρόβλημα και ακολούθως να θεσπίσουν τα μέτρα πάταξής του, προς όφελος τόσο των γεωργών
αλλά και των καταναλωτών.
Οι Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές αφορούν την εμπορική δραστηριότητα μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συναλλασσομένων μερών που παρεκκλίνουν από την ορθή εμπορική συμπεριφορά και αντιβαίνουν στην καλή πίστη και στα συναλλακτικά ήθη. Στην περίπτωση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, το φαινόμενο των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στον γεωργό, όπως απώλεια εισοδήματος, υψηλότερο κόστος παραγωγής από το εκτιμώμενο, δυσχέρειες στον προγραμματισμό της παραγωγής, υπερπαραγωγή
προϊόντων και σπατάλη τροφίμων.
Το φαινόμενο, όμως, περιορίζει και την αγοραστική δύναμη αλλά και τις επιλογές των καταναλωτών, καθώς δεν αποτελεί πρόβλημα αποκλειστικά «γεωργικό» αλλά αφορά όλους τους τομείς της οικονομίας και επηρεάζει όλα τα νοικοκυριά, με κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές, παράλληλα, προεκτάσεις. Η σοβαρότητα του προβλήματος καταδεικνύεται και από την προσπάθεια που καταβάλλεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για νομική ρύθμιση του
φαινομένου με την έκδοση σχετικής Οδηγίας.