Προκήρυξη από το ΠΑΑ επιπλέον μέτρων για στήριξη των πληγέντων της πανδημίας

400 χιλιάδες σε χοιροτρόφους και οινοποιεία

Σειρά της χοιροτροφίας και του οινοποιητικού τομέα να επωφεληθούν από το Μέτρο 21: «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς και στις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση της πανδημίας COVID-19», μέσω του οποίου παρέχεται έκτακτη προσωρινή στήριξη προς τους χοιροτρόφους και τα οινοποιεία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση των τιμών και επιδείνωση της διατάραξης της αγοράς, η οποία μειώνει σοβαρά την κερδοφορία και τη ρευστότητα.

Η προκήρυξη αυτή από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης – ΠΑΑ 2014-2020), έρχεται λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για το πρώτο σκέλος του Μέτρου 21, το οποίο ήταν σε ισχύ από τις 4 – 17 Νοεμβρίου 2020 και αφορούσε τις ακόλουθες κατηγορίες: μόνιμες καλλιέργειες, σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 400 μέτρων (€2.2 εκ.), λαχανικά, αρωματικά φυτά και φράουλα (€650.000), αμπελουργία, οινοποιήσιμες, επιτραπέζιες και παραδοσιακές ποικιλίες (€500.000), καλλιέργειες καρπουζιών (€250.000), ελαιοκαλλιέργεια, σε περιοχές με υψόμετρο κάτω των 400 μέτρων (€50.000), ενώ είχε ως επίκεντρο τους επαγγελματίες γεωργούς και τα ορεινά.

Για την πρώτη προκήρυξη, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία, έχουν υποβληθεί 15,800 αιτήσεις, ενώ από χθες ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων και για το δεύτερος σκέλος του Μέτρου 21 που απευθύνεται σε χοιροτροφικές μονάδες και οινοποιητικές επιχειρήσεις.

Για οινοποιούς και χοιροτρόφους

Στις 2ο Νοενβρίου 2020, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ανακοίνωσε την προκήρυξη του Μέτρου 21 για τις ακόλουθες δράσεις:

    • Τομέας Χοιροτροφίας – προϋπολογισμός €250.000

Συγκεκριμένα, η υπό αναφορά δράση στοχεύει στην ενίσχυση των χοιροτρόφων που πλήγηκαν από την πανδημία COVID-19. Η ενίσχυση για τη συγκεκριμένη δράση παρέχεται με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού για ενίσχυση ανά χοιρομητέρα / χοίρο πάχυνσης. Σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού που έχει οριστεί για κάθε κατηγορία / δράση, η ενίσχυση θα μειωθεί κατά ίση αναλογία προς όλους τους δικαιούχους της συγκεκριμένης κατηγορίας / δράσης. Επίσης, σε περίπτωση που διαφανεί πως οι συνολικές ανάγκες του Μέτρου υπερβαίνουν τα διαθέσιμα κονδύλια, η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 διατηρεί το δικαίωμα της αναδιανομής των κονδυλίων από δράσεις του Μέτρου 21 που παρουσιάζουν χαμηλότερη απορρόφηση από την αναμενόμενη.

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάτοχοι ή διαχειριστές χοιροτροφικής μονάδας, στην οποία εκτρέφονται χοιρομητέρες αναπαραγωγής ή/και χοίροι πάχυνσης, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.  Ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο καθορίστηκαν οι €7.000. Κάθε αιτητής έχει δικαίωμα υποβολής μιας μόνο αίτησης για το σύνολο των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων που κατέχει και προτίθεται να διεκδικήσει ενίσχυση.

    • Οινοποιητικός Τομέας – προϋπολογισμός €166.500

Δικαιούχοι είναι οινοποιητικές επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού ανά εκατόλιτρο λευκών οίνων. Ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο καθορίστηκαν οι €50.000.

Αιτήσεις ηλεκτρονικά και στα επαρχιακά

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στις δράσεις μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα αίτησης και τα ενημερωτικά έντυπα, από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να προμηθευτούν τα πιο πάνω έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή, από τις ιστοσελίδες του Τμήματος Γεωργίας (www.moa.gov.cy/da), του ΚΟΑΠ (www.capo.gov.cy) και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (www.paa.gov.cy). Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο της επαρχίας διαμονής του αιτητή κατάλληλα συμπληρωμένη από τις 20/11/2020 μέχρι τις 04/12/2020. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα, θα παραλαμβάνονται, θα σφραγίζονται και θα δίνεται στον αιτητή απόδειξη παραλαβής. Εκπρόθεσμες αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, θα παραλαμβάνονται, θα θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και θα απορρίπτονται για σκοπούς καταβολής επιδότησης.

Επισημαίνεται ότι τα φυσικά /νομικά πρόσωπα που έλαβαν ενίσχυση από το «Σχέδιο Επιδότησης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων» και το «Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή (Απόφαση ΑΡ. 28, Κ.Δ.Π. 270/2020)», δεν θα τους καταβληθεί ενίσχυση εκτός αν το ποσό που μπορούν να λάβουν από το Μέτρο 21 υπερβαίνει το ποσό που ήδη έλαβαν από τα προαναφερόμενα Σχέδια που έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 7.5.2020.