Προκήρυξη Περιβαλλοντικών Δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μέσω της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, ανακοινώνει την προκήρυξη των πιο κάτω περιβαλλοντικών δράσεων μαζί με την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2018:
• Μέτρο 10: «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»
• Μέτρο 11: «Βιολογική γεωργία»
• Μέτρο 12: «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του NATURA 2000»
• Μέτρο 13: «Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα».
Οι δράσεις στοχεύουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και στο μετριασμό των επιπτώσεων από τις κλιματικές αλλαγές.
Οι γεωργοί που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στις αγροπεριβαλλοντικές δράσεις, τηρώντας τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, λαμβάνουν σημαντική οικονομική ενίσχυση ανάλογα με την έκταση που εντάσσουν στην κάθε δράση. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατός ο συνδυασμός δράσεων, η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει σε σημαντικά επίπεδα συμβάλλοντας σε ουσιαστική αύξηση
του γεωργικού εισοδήματος. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στις γεωργικές εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΓΑ) και στις περιοχές ΦΥΣΗ 2000.
Τονίζεται ότι, φέτος εφαρμόζεται για πρώτη φορά, ειδική δράση (10.1.Γ) που αφορά στη διαχείριση της βλάστησης σε φυσικούς βοσκότοπους εντός των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας. Η δράση προβλέπει την απαγόρευση βόσκησης για τετράμηνη περίοδο (15 Φεβρουαρίου – 15 Ιούνιου κάθε έτους) και παρέχεται ετήσια ενίσχυση ύψους €290 ανά εκτάριο βοσκότοπου.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 19 Μαρτίου 2018 μέχρι τις 19 Απριλίου 2018 (14 Μαΐου 2018 με ποινή) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eas.capo.gov.cy
Για τους όρους συμμετοχής στα Μέτρα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy και την ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020 www.paa.gov.cy