Παράταση του χρόνου παραλαβής αιτήσεων για παραχώρηση ετήσιας χορηγίας σε φιλοζωικές οργανώσεις

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι η παραλαβή αιτήσεων για παραχώρηση ετήσιας χορηγίας σε φιλοζωικές οργανώσεις και καταφύγια ζώων παρατείνεται μέχρι τις 31/08/2018.
Υπενθυμίζεται ότι, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 20/6/2018, η ετήσια κρατική χορηγία προς τις φιλοζωικές οργανώσεις αυξήθηκε σε €100.000. Η Απόφαση αυτή αποτελεί ένδειξη της εκτίμησης της Πολιτείας προς το πολύτιμο έργο που επιτελούν οι οργανώσεις προστασίας ζώων αλλά και της θέλησής της να προχωρήσει στην ενίσχυση του πλαισίου ευημερίας και προστασίας των ζώων.
Η κατανομή της κρατικής χορηγίας θα γίνει σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια που
συνδέονται με το μέγεθος, την οικονομική ευρωστία και το εύρος των δραστηριοτήτων της κάθε οργάνωσης/καταφυγίου (από τούδε και στο εξής «φορέα»).
Το Υπουργείο ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα φιλοζωικών οργανώσεων για παράταση του χρόνου παραλαβής των αιτήσεων, αφού η χορηγία θα παραχωρείται στη βάση νέας διαδικασίας, με την οποία αυτές χρειάστηκε να εξοικειωθούν.

Τα απαιτούμενα παραστατικά που πρέπει να συνοδεύουν κάθε αίτηση είναι τα ακόλουθα:
➢ Καταστατικό του φορέα (εφόσον δεν έχει υποβληθεί προηγουμένως).
➢ Επίσημο πιστοποιητικό εγγραφής (εφόσον δεν έχει υποβληθεί σε προηγουμένως).
➢ Κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, με τα στοιχεία επικοινωνίας
τους, ο οποίος να συνοδεύεται από Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης με αναφορά στις
αρχαιρεσίες εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στη χρονική διάρκεια της θητείας
αυτού.
➢ Έκθεση δράσεων – δραστηριοτήτων του φορέα (οργάνωσης) για το προηγούμενο έτος.
➢ Πρόγραμμα δράσεων – δραστηριοτήτων για το τρέχον έτος. Οι αναφορές να γίνονται με
μετρήσιμα μεγέθη πχ. διενέργεια «Χ» αριθμού στειρώσεων αδέσποτων ζώων.
➢ Οικονομική έκθεση/Ισολογισμός λογαριασμών για το προηγούμενο έτος, στην οποία να περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το άρθρο 49.-(1) του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 (104(I)/2017), τα ακόλουθα:
(α) Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του σωματείου ή του ιδρύματος ή της ομοσπονδίας ή/και ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικούς έτους·
(β) Λογαριασμό του πιστωτικού του υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό τους κατά τη διάρκεια αυτού·
(γ) Λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτά ή που τους
οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους.
Νοείται πως, για τα σωματεία και τις ομοσπονδίες ή/και ενώσεις που έχουν ετήσια έσοδα τα οποία υπερβαίνουν συνολικά τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000), απαιτείται η ετοιμασία λογαριασμών ελεγμένων από εγκεκριμένο ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 49.-(2) του περί
Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 (104(I)/2017). Και στις δύο περιπτώσεις οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δύνανται να ζητήσουν συμπληρωματικά,
την προσκόμιση αποδεικτικών για τεκμηρίωση/επιβεβαίωση/επαλήθευση των
υποβληθέντων στοιχείων.
➢ Πιστοποιητικό IBAN (IBAN Certificate) επίσημου τραπεζικού λογαριασμού της οργάνωσης με ημερομηνία έκδοσης το πολύ ένα μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

  • Διευκρινίζεται πως, αιτήσεις από τις οποίες θα απουσιάζει οιονδήποτε από τα απαιτούμενα παραστατικά, δεν θα εξετάζονται. Η δε προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα τηρηθεί αυστηρά χωρίς την παραχώρηση οποιασδήποτε πρόσθετης παράτασης.
  • Μετά από την αξιολόγηση των αιτήσεων, οι επιλέξιμες και δικαιούχες προς παροχή
    χορηγίας οργανώσεις, θα τύχουν της δέουσας ενημέρωσης.
  • Η παραλαβή αιτήσεων θα γίνεται μόνο από το αρχείο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην Αθαλάσσα, στη Λευκωσία.