Ουσιαστικά αυξημένος και προσεχτικά σχεδιασμένος ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για το 2020

Την πρόταση Προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) για το 2020, παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων.  «Ο αυξημένος προϋπολογισμός του ΥΓΑΑΠ για το 2020 σχεδιάστηκε πολύ προσεχτικά, ώστε μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων πολιτικών και έργων υποδομής, να πετύχουμε την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε εντός του επόμενου έτους, αλλά να ανταποκριθούμε και στο όραμα του Υπουργείου μας», τόνισε ο Υπουργός Γεωργίας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

«Όραμά μας είναι μια πιο πράσινη και αποδοτική οικονομία και μια πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη γεωργία και αλιεία, που θα συμβάλουν στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών απασχόλησης, στην περαιτέρω ανάπτυξη των αγροτικών και παράκτιων περιοχών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών μας πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος», διευκρίνισε ο κ. Κώστας Καδής. «Παράλληλα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά προκλήσεις όπως η ενίσχυση των αγροτών μας και η ανταγωνιστικότητα της γεωργικής οικονομίας, η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, η προστασία της φύσης, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η μείωση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών, αλλά και η διασφάλιση της ευημερίας των ζώων», πρόσθεσε.

Η πρόταση προϋπολογισμού του ΥΓΑΑΠ για το 2020, περιλαμβανομένων των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό, ανέρχεται στα €268,5 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση €27,8 εκ. ή 12% σε σχέση με το 2019.  Παρουσιάζοντας την πρόταση προϋπολογισμού, ο κ. Καδής αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή πορεία του Υπουργείου του, σημειώνοντας ότι αυτή αντικατοπτρίζεται στους Προϋπολογισμούς των Τμημάτων του, οι οποίοι παρουσιάζουν ανάλογη αύξηση στις αναπτυξιακές τους δαπάνες.  Ο κ. Καδής τόνισε ακόμα ότι ο αναπτυξιακός χαρακτήρας του προϋπολογισμού του ΥΓΑΑΠ για το 2020, διαφαίνεται και από τα ποσά που περιλαμβάνονται σε αυτόν για την υλοποίηση μιας σειράς έργων σε όλες τις επαρχίες. Σύμφωνα με τον Υπουργό, αναμένεται να προχωρήσει συνολικά η υλοποίηση πέραν των 50 σημαντικών έργων στους τομείς αρμοδιότητας του ΥΓΑΑΠ. Στο πιο πάνω ποσό, αν προστεθούν και τα έργα των Διαρθρωτικών Ταμείων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (Γ.Δ. ΕΠΣΑ) και που αφορούν σε αναπτυξιακά έργα του ΥΓΑΑΠ, τότε η πρόταση του Προϋπολογισμού για το 2020 ανέρχεται στα €299 εκ.

Έχοντας θέσει ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής οικονομίας, μέσα από τη βελτίωση της θέσης των παραγωγών, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια και υγεία του καταναλωτή, το ΥΓΑΑΠ θα εμβαθύνει εντατικά στην επιτυχή υλοποίηση μιας σειράς νέων πολιτικών που έχουν δρομολογηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.  Απ’ αυτές ξεχωρίζουν η μετάβαση στο νέο σύστημα διαχείρισης κινδύνων, η αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, το νέο πλαίσιο λειτουργίας των λαϊκών αγορών και το σήμα κυπριακού προϊόντος. Παράλληλα, το Υπουργείο θα εργαστεί για τη διαμόρφωση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2020, με στόχο να συμπεριληφθούν σε αυτή οι ιδιαιτερότητες του κυπριακού αγροτικού τομέα και να εξυπηρετούνται οι κύπριοι αγρότες.

Στο στόχαστρο του ΥΓΑΑΠ για το 2020 έχει τεθεί και ο περιορισμός της χρήσης αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία και της χρήσης φυτοπροστατευτικών ουσιών στη γεωργία.  Παράλληλα, ψηλά στις προτεραιότητές του έχει θέσει την έγκαιρη προετοιμασία για αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων και αναγκών και για τον σκοπό αυτό θα εντατικοποιήσει την προσπάθεια εισαγωγής νέων τεχνολογιών στη γεωργία, της προσαρμογής των καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή και ενίσχυσης της έρευνας για αύξηση της παραγωγής πρόβειου και αιγινού γάλακτος.

Η βελτίωση της διαχείρισης του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος, αποτελεί τον βασικό στόχο που έχει θέσει το ΥΓΑΑΠ στον ευαίσθητο τομέα του Περιβάλλοντος. Ως προς το πρώτο σκέλος, μέσα από σύνολο έργων και δράσεων, το Υπουργείο θα προωθήσει μια ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, με κανονισμούς που προβλέπουν την χωριστή συλλογή και διαλογή στην πηγή και πρόγραμμα του τύπου «πληρώνω όσο πετώ». Στο πλαίσιο αυτό, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου προβλέπεται και η διαμόρφωση πλαισίου στήριξης των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου.

Ως προς το δεύτερο σκέλος, το ΥΓΑΑΠ θα στρέψει ιδιαίτερα την προσοχή του στην πρόληψη και την αποτελεσματική προστασία των δασών από τις πυρκαγιές. Μέσω του προϋπολογισμού του θα προχωρήσει, επίσης, σε υλοποίηση στοχευμένων μέτρων για τη διατήρηση και αειφόρο διαχείριση του βιολογικού πλούτου της Κύπρου – όπως προβλέπονται στη «Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα»-, στην ολοκλήρωση και την ορθολογική διαχείριση του Δικτύου Natura 2000 καθώς και στην εφαρμογή του «Σχεδίου Αειφορικής Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα».  Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στην προετοιμασία της χώρας για προστασία από την κλιματική αλλαγή, αναμένεται εντός του 2020 να ολοκληρωθεί το «Εθνικό Σχέδιο για το Κλίμα και την Ενέργεια», η υλοποίηση του επικαιροποιημένου «Σχεδίου για την Ερημοποίηση», καθώς και η υλοποίηση της «Πρωτοβουλίας της Κύπρου» για συντονισμό των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή.

Σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου στοχεύει στην υλοποίηση των δράσεων της «Αναθεωρημένης Στρατηγικής για τη Διαχείριση των Υδάτων και την Αντιμετώπιση της Ανομβρίας», στο πλαίσιο της οποίας θα δρομολογηθούν μια σειρά σημαντικών έργων υποδομής καθώς και η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.  Σημαντικές, επίσης προκλήσεις, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο προϋπολογισμός του ΥΓΑΑΠ το 2020, είναι η εφαρμογή του «Ολοκληρωμένου πλαισίου για την προστασία και ευημερία των ζώων», η εφαρμογή του «Σχεδίου Δράσης για την Αποκατάσταση των Χώρων Εγκαταλειμμένων Μεταλλείων», καθώς και η στήριξη του Αλιευτικού Τομέα, μέσω δημιουργίας νέων αλιευτικών υποδομών και παροχής σχεδίων χορηγιών προς αλιείς.