Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για τον κατάλογο περιοχών νερών κολύμβησης 2019

To Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο εφαρμογής του περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμου, πληροφορεί το κοινό ότι η δημόσια διαβούλευση για την επικαιροποίηση του καταλόγου των περιοχών νερών κολύμβησης για το έτος 2019, έχει ολοκληρωθεί.

Σκοπός και στόχος της δημόσιας διαβούλευσης ήταν να δώσει την ευκαιρία στο ενδιαφερόμενο κοινό να ενημερωθεί και να διατυπώσει συστάσεις, παρατηρήσεις ή και παράπονα για τον κατάλογο των περιοχών νερών κολύμβησης.
Οι περιοχές που έχουν ενταχθεί είναι περιοχές όπου αναμένεται προσέλευση μεγάλου αριθμού λουομένων, όπως καθορίζεται από την αρμόδια αρχή λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις τάσεις που εμφανίστηκαν κατά το παρελθόν ή την τυχόν παρεχόμενη υποδομή ή εγκαταστάσεις ή άλλα μέτρα που λαμβάνονται για την προώθηση της κολύμβησης.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος www.moa.gov.cy/environment έχει αναρτηθεί ο κατάλογος με τις περιοχές που είχαν επιλεγεί ως περιοχές νερών κολύμβησης για την κολυμβητική περίοδο του 2019. Ο κατάλογος καταρτίστηκε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης. Στην ίδια ιστοσελίδα έχουν αναρτηθεί και τα πρακτικά της Δημόσιας Ακρόασης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2019.

Σημειώνεται τέλος, ότι στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του καταλόγου των περιοχών νερών κολύμβησης για το έτος 2019, το Τμήμα Περιβάλλοντος έλαβε αιτήματα για προσθήκη νέων περιοχών νερών κολύμβησης, τα οποία όμως δεν έγιναν αποδεκτά αφού δεν υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα στοιχεία.

Πίνακας Κατάλογος Περιοχών Νερών Κολύμβησης 2019