Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος παρουσίασε τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου του για το 2021

Την πρόταση Προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) για το 2021, παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων (για το πλήρς κείμενο της ομιλίας του Υπουργού ακολουθήστε τον σύνδεσμο: Σημείωμα Προϋπολογισμού 2021 ΥΓΑΑΠ 4.12.2020.docx ).

«Ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για το 2021 αποσκοπεί αφενός στην υλοποίηση του οράματός μας για μια πιο πράσινη, καθαρή και αποδοτική οικονομία και μια πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία και αφετέρου στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προκλήσεων που δημιουργεί η πανδημία COVID – 19 στους τομείς αρμοδιότητάς του.  Ήδη, εντός του  2020, το ΥΓΑΑΠ αντέδρασε άμεσα και στήριξε τον ευρύτερο αγροτικό τομέα με μια σειρά από μέτρα, ώστε να παραμείνει βιώσιμος και να λειτουργεί απρόσκοπτα, διασφαλίζοντας την επάρκεια και ασφάλεια των τροφίμων για τον Κύπριο καταναλωτή», ανέφερε ο Κώστας Καδής. Επισήμανε, επίσης, ότι στους σχεδιασμούς των πολιτικών του Υπουργείου του κατά την επόμενη περίοδο, λαμβάνονται υπόψη οι κεντρικές πολιτικές της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) της ΕΕ και ιδιαίτερα αυτές που έχουν άμεση σχέση με τις αρμοδιότητες του ΥΓΑΑΠ, όπως η υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050 και η πολιτική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο».

Πρόσθεσε δε, ότι μέσα από έργα και δράσεις στους τομείς που υπηρετεί το ΥΓΑΑΠ, επιδιώκεται η δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και η ανάπτυξη των αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η αειφόρος διαχείριση των φυσικών μας πόρων και η προστασία του περιβάλλοντος. «Στις προσπάθειες μας αντιμετωπίζουμε μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις, όπως είναι η ανάγκη για διατήρηση της βιωσιμότητας, μεταρρύθμιση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργοκτηνοτροφικής οικονομίας, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών σε τομείς όπως η διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, η προστασία της φύσης, ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών, η υγεία, η προστασία και η ευημερία των ζώων και η κτηνιατρική δημόσια υγεία, υπογράμμισε ο κ. Καδής.

Κύρια Χαρακτηριστικά του Προϋπολογισμού του ΥΓΑΑΠ για το 2021

Σύμφωνα με τον Υπουργό, ο Προϋπολογισμός του ΥΓΑΑΠ για το έτος 2021, περιλαμβανομένων των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, ανέρχεται στα €276 εκ. Σημειώνεται ότι, στο πιο πάνω ποσό δεν περιλαμβάνεται το ποσό για τα έργα του Υπουργείου που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους €41,3 εκ. για το έτος 2021. Τα έργα αυτά περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα εν λόγω συγχρηματοδοτούμενα έργα ο συνολικός Προϋπολογισμός του ΥΓΑΑΠ ανέρχεται στα €317,3 εκ. σε σύγκριση με €312,9 εκ. το έτος 2020, παρουσιάζοντας αύξηση €4,4 εκ. ή 1% σε σύγκριση με το έτος 2020. Ο Προϋπολογισμός του ΥΓΑΑΠ θα υποστηρίξει την υλοποίηση πέραν των 50 σημαντικών αναπτυξιακών έργων σε ολόκληρη την Κύπρο. Ο Κώστας Καδής τόνισε την ανάγκη και τη σημασία έγκρισης του προϋπολογισμού, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίηση των έργων αυτών, των μεταρρυθμίσεων που προωθεί το Υπουργείο καθώς και των μέτρων στήριξης των αγροτών.

Πολιτικές σε βασικούς πυλώνες του ΥΓΑΑΠ το 2021

Συνοπτικά, αναφερόμενος στις πολιτικές που αναμένεται να εφαρμοστούν από το ΥΓΑΑΠ εντός του 2021 τόνισε ότι μια σειρά από μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, τη βελτίωση της θέσης των παραγωγών, την αναβάθμιση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται οι αγρότες, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια και η υγεία του καταναλωτή των αγροτικών προϊόντων.  Για την υδατική πολιτική του ΥΓΑΑΠ, τόνισε ότι αυτή επικεντρώνεται κυρίως στην υλοποίηση των δράσεων τής αναθεωρημένης Στρατηγικής για τη Διαχείριση των Υδάτων και Αντιμετώπιση της Ανομβρίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2019.  Στον τομέα του περιβάλλοντος, ο Υπουργός σημείωσε πως βασική επιδίωξη είναι να βελτιωθούν όλες οι επιδόσεις της Κύπρου σε σχέση με τη διαχείριση του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος. «Ιδιαίτερες προκλήσεις αποτελούν η ορθολογική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, η συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η διατήρηση της πλούσιας βιοποικιλότητας που διαθέτει η Κύπρος, η πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και η αειφόρος διαχείριση των δασών», τόνισε.  Σε ό,τι αφορά στην κτηνιατρική πολιτική του ΥΓΑΑΠ, ο κ. Καδής ανέφερε πως αυτή στοχεύει στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσω της παροχής στον καταναλωτή ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων ζωικής προέλευσης καθώς και της υγείας και ευημερίας των ζώων.  «Οι δράσεις στον τομέα της αλιείας και των θαλάσσιων ερευνών που θα αναπτυχθούν εντός του 2021 υπηρετούν τον ευρύτερο στόχο της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας του αλιευτικού τομέα της Κύπρου, σε ένα καθαρό, υγιές και παραγωγικό θαλάσσιο περιβάλλον», ανέφερε ο Υπουργός.