Μπαίνει στη φάση υλοποίησης το Σχέδιο της Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα (ΕΔΠΑ), στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή, ο οποίος επεσήμανε τη μεγάλη σημασία της λειτουργίας της εν λόγω Επιτροπής, που αποτελεί βασική συνιστώσα του συστήματος διαχείρισης του ΕΔΠΑ. Ο κ. Καδής χαρακτήρισε την πρώτη σύγκληση της εν λόγω Επιτροπής ως ιστορική, αφού ουσιαστικά σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη φάση της μελέτης, της συζήτησης και της διαβούλευσης, στη φάση της υλοποίησης του Σχεδίου της Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης, συμφωνήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων και αποφασίστηκε η συγκρότηση υποστηρικτικών ομάδων υλοποίησης και εργασίας. Το πρώτο θέμα που άρχισε να εξετάζει η Επιτροπή είναι οι όροι του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τις υποδομές του Εθνικού Δασικού Πάρκου, οι οποίοι θα διαμορφωθούν σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ.

Παράλληλα με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης, θα συνέρχεται και η Διευρυμένη Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν και θα εκφέρουν τις απόψεις τους οι τοπικές αρχές, οι εμπλεκόμενοι οικονομικοί φορείς και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης συγκροτήθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 1ης Νοεμβρίου 2018, με την οποία εγκρίθηκαν οι στόχοι και οι βασικές πρόνοιες του Σχεδίου Αειφορικής Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών, τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, τη Διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας και την Έπαρχο Πάφου.