Η Κυβέρνηση στηρίζει τους αγρότες για υιοθέτηση σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων προστασίας των φυτών Επεκτείνεται η παροχή οικονομικής ενίσχυσης προς τους Συνδέσμους Προστασίας Φυτών

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την επέκταση του «Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης προς τους Συνδέσμους Προστασίας Φυτών», με συνολικό ποσό ύψους €100.000 ετησίως, για τα έτη 2019 και 2020. Η συνέχιση της κρατικής οικονομικής ενίσχυσης προς τους Συνδέσμους Προστασίας Φυτών αποτελεί αναγνώριση της σημασίας και του ρόλου τους στην ελεγχόμενη και περιορισμένη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μέσα από την άσκηση ορθολογικής προστασίας των φυτών.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θεωρεί απαραίτητη τη συνέχιση της οικονομικής ενίσχυσης που λαμβάνουν οι Σύνδεσμοι Προστασίας Φυτών, έτσι ώστε να εξακολουθήσει μεγάλος αριθμός αγροτών να απολαμβάνει τα οφέλη που προκύπτουν από τη λειτουργία τους, όπως είναι η εξασφάλιση καλύτερων όρων και τιμών στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων αλλά και η εφαρμογή ομαδικών, συγχρονισμένων και κατάλληλων μεθόδων φυτοπροστασίας για να αντιμετωπίζουν κοινούς εχθρούς και ασθένειες των φυτών.

Παράλληλα, με τη δράση των εν λόγω Συνδέσμων εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, η ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων και αποφυγή της αλόγιστης και υπέρμετρης χρήσης τους, η παραγωγή υψηλότερης ποιότητας τροφίμων σε σχέση με τα εμπορικά χαρακτηριστικά και την ασφάλεια τους και η ελαχιστοποίηση των κινδύνων ρύπανσης του περιβάλλοντος και των υπογείων νερών.

Επιπρόσθετα, με τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τροποποιείται η υφιστάμενη νομοθεσία, κατά τρόπο ώστε ο έλεγχος των ταμείων των Συνδέσμων Προστασίας Φυτών να διενεργείται από εγκεκριμένους ελεγκτικούς οίκους και να διασφαλίζεται η ορθότητα και η αξιοπιστία τους.