Η Κύπρος συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων 2018

Από τις 17 έως τις 25 Νοεμβρίου 2018 θα εορταστεί και στην Κύπρο η εβδομάδα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων 2018 (EWWR 2018). Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που σκοπό έχει να προβάλει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την εφαρμογή δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα αειφορικής χρήσης πόρων και διαχείρισης αποβλήτων (μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης- 3Rs) συμπεριλαμβάνοντας και μέρα καθαρισμού (let’s clean up Europe). Συντονιστής στην Κύπρο για την εβδομάδα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (τοπικές αρχές, ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανωμένα σύνολα όπως ΜΚΟ αλλά και το ευρύ κοινό) να εμπλακούν ενεργά σε δράσεις που αφορούν τη μείωση αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση, προώθηση εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών σε θέματα ανακύκλωσης. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ιστοσελίδα ως μέσο καταγραφής και διαχείρισης αυτών των δράσεων, για σκοπούς προβολής, για προώθηση διαθέσιμων εκπαιδευτικών εργαλείων για σχολεία, επιχειρήσεις, οργανωμένα σύνολα και πολίτες, η οποία έχει ανοίξει για υποβολή δράσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δράσεων στην ιστοσελίδα είναι η 9η Νοεμβρίου 2018. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή των δράσεων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ewwr.eu. Περαιτέρω διευκρινήσεις και λεπτομέρειες στο τηλέφωνο 22866231, Λειτουργός Περιβάλλοντος Αθηνά Παπαναστασίου, email: apapanastasiou@environment.moa.gov.cy.