Η Κύπρος πέτυχε όλους τους ενδιάμεσους στόχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

«Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι η Κύπρος έχει επιτύχει όλους τους ενδιάμεσους στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή της προγραμματικής περιόδου, για όλες τις θεματικές προτεραιότητες του Προγράμματος», ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής στην 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

«Τα αποτελέσματα της επιτυχούς εφαρμογής του Προγράμματος είναι ήδη ορατά στην κυπριακή κοινωνία, όπως είναι οι νέες υπερσύγχρονες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι μονάδες μεταποίησης, τα έργα δημόσιας ωφέλειας στις αγροτικές περιοχές και οι δράσεις προστασίας των δασών», συμπλήρωσε ο Υπουργός. Τόνισε παράλληλα ότι η χρονιά που διανύουμε θα είναι μια χρονιά με πολλές νέες προκηρύξεις μέτρων, επισημαίνοντας τη σημασία του επενδυτικού μέτρου για τις ορεινές περιοχές, προϋπολογισμού €10 εκ., το οποίο θα προκηρυχτεί αμέσως μετά το καλοκαίρι.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ΠΑΑ, αποδείχτηκε η επιτυχημένη του πορεία μέσα στο 2018, χρονιά κατά την οποία ενισχύθηκαν 160 νέοι γεωργοί για την πρώτη τους εγκατάσταση, 765 βιοκαλλιεργητές και 84 αιγοπροβατοτρόφοι, με στόχο τη βελτίωση διαβίωσης των ζώων τους. Καταβλήθηκαν πληρωμές σε 40 γεωργοκτηνοτρόφους, για βελτίωση της βιωσιμότητας των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεών τους και σε 11.340 εκμεταλλεύσεις για υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών δράσεων.

Παράλληλα, εντός του 2018, εγκριθήκαν επενδύσεις σε 144 επιχειρήσεις μεταποίησης και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων, με συνολικό ποσό επένδυσης €55.861.920 εκ. Εγκρίθηκε, επίσης, η υλοποίηση 106 δασικών έργων, όπως δασώσεις, σημεία θέας και μονοπάτια της φύσης, ενώ πληρώθηκαν προκαταβολές σε 18 έργα υποδομής και ολοκληρώθηκαν ακόμα 16 έργα υποδομής και ανάπλασης χωριών σε αγροτικές περιοχές. Τέλος, στο πλαίσιο του ΠΑΑ,1.436 γεωργοκτηνοτρόφοι συμμετείχαν σε δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης.

Το ΠΑΑ 2014-2020 αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου. Αποτελείται από μια σειρά μέτρων τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Στο πλαίσιο του Προγράμματος αναμένεται να διατεθούν μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου €251 εκ.

Η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2019, στη Λευκωσία.