Γραπτή δήλωση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή για το Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Συμβουλίου των Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για μια ευρύτερη στρατηγική που αποσκοπεί στην υιοθέτηση σε όλους τους τομείς πρακτικών που σέβονται το περιβάλλον και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Για την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας είναι απαραίτητη η πολιτική βούληση, τόσο στο επίπεδο της Ένωσης όσο και στο επίπεδο των κρατών μελών.  Ως Κύπρος, καταθέσαμε σήμερα τη δέσμευσή μας να συμβάλουμε στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. Άλλωστε η στήριξη στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία εκφράστηκε και από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 12ης Δεκεμβρίου, όταν το θέμα τέθηκε ενώπιον των ευρωπαίων ηγετών.

Μέσα από την Πράσινη Συμφωνία, προτείνεται μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που αποσκοπεί στη δίκαιη μετάβαση των κρατών μελών σε μια ευημερούσα κοινωνία και σε μια οικονομία σύγχρονη, ανταγωνιστική, αειφόρο, φιλική προς το περιβάλλον και κλιματικά ουδέτερη. Κατά τη σημερινή συζήτηση, διαφάνηκε ότι οι προκλήσεις αναμένεται να είναι πολλές και ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους. Προς την κατεύθυνση αυτή, απαιτείται η εξεύρεση των κατάλληλων εργαλείων και η διάθεση των απαραίτητων πόρων.

Άλλες πτυχές της Πράσινης Συμφωνίας, όπως η ανάγκη διατήρησης της βιοποικιλότητας και η υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, θα πρέπει να ενταχθούν οριζόντια σε αριθμό ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών. Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, είχα την ευκαιρία να αναφέρω ότι η Κύπρος, μια χώρα με ιδιαίτερα πλούσια βιοποικιλότητα, στηρίζει την υιοθέτηση φιλόδοξων αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικών στόχων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη χώρα μας, έχουμε ολοκληρώσει, με τη συμβολή επιστημόνων από κυβερνητικές υπηρεσίες, πανεπιστήμια και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, την Εθνική μας Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα που καλύπτει την περίοδο 2020-2030. Είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε τη στρατηγική αυτή στα δεδομένα που θα προκύψουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τη βιοποικιλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της οφείλουν να πρωτοστατήσουν, σε διεθνές επίπεδο, στον τομέα αυτό.