Εντοπισμός του Κυπριακού νερόφιδου (Natrix natrix cypriaca) στο Δασικό Πάρκο Μαχαιρά

Το Τμήμα Δασών, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης Α1, του Έργου LIFE IP Physis, που αφορά χαρτογράφηση οικοτόπων και ειδών των Παραρτημάτων Ι & ΙΙ της Οδηγίας των Οικοτόπων και αξιοποιώντας διάφορες πληροφορίες έχει εντοπίσει το Κυπριακό νερόφιδο σε δυο θέσεις εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Μαχαιρά, περιοχή η οποία περιλαμβάνεται στο Δίκτυο Natura 2000.

Η καταγραφή αυτή αποτελεί σημαντική εξέλιξη που προσθέτει νέα δεδομένα στη γεωγραφική εξάπλωση του ενδημικού υποείδους της πανίδας της Κύπρου. Ταυτόχρονα, αναβαθμίζει τη σημασία του Εθνικού Δασικού Πάρκου Μαχαιρά, ως περιοχή με κατάλληλο ενδιαίτημα για ακόμα ένα σημαντικό είδος της κυπριακής βιοποικιλότητας. Σημειώνεται ότι το Κυπριακό νερόφιδο προστατεύεται τόσο από την Εθνική νομοθεσία 153(I)/2003 όσο και από την Ευρωπαϊκή οδηγία 92/43/ΕΟΚ, όπου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ ως είδος προτεραιότητας.

Το Τμήμα Δασών, θα συνεχίσει την έρευνα και συλλογή δεδομένων για εκτίμηση του πληθυσμού του υποείδους και χαρτογράφηση της εξάπλωσής του στην ευρύτερη περιοχή. Τα στοιχεία αυτά θα αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων διατήρησης.

Επιπλέον θα γίνει μοριακή ταυτοποίηση των δειγμάτων για να διερευνηθεί η γενετική σχέση με τους άλλους δύο υποπληθυσμούς που υπάρχουν στο νησί, στη Λίμνη Παραλιμνίου και στον ποταμό Μαρούλλενας.

Πηγή: Τμήμα Δασών

Κυπριακό νερόφιδο (Natrixnatrixcypriaca), μελανιστική μορφή. Ένα από τα άτομα που εντοπίστηκαν στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Μαχαιρά (Φωτογραφία: Χάρης Νικολάου -Τμήμα Δασών)