Έναρξη υλοποίησης Παγκύπριου Σχεδίου Στειρώσεων αδέσποτων γατών για το 2019 Εκδήλωση ενδιαφέροντος από Τοπικές Αρχές, Φιλοζωικές Οργανώσεις και Κτηνιάτρους

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνουν την έναρξη υλοποίησης του Παγκύπριου Σχεδίου Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων 2019, συνολικής δαπάνης ύψους 75.000 Ευρώ, στη βάση της με αρ. 83.077 ημερομηνίας 02/08/2017 Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.
Την υλοποίηση του πιο πάνω Σχεδίου θα αναλάβουν οι Επαρχιακές Επιτροπές Ευημερίας των Ζώων, υπό την εποπτεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Για τον όσο το δυνατό καλύτερο προγραμματισμό καλείται κάθε Δημοτικό και Κοινοτικό Συμβούλιο και κάθε εγγεγραμμένη Φιλοζωική Οργάνωση, όπως υποβάλουν συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο μέχρι τις 29/03/2019 στο Κτηνιατρικό Γραφείο της Επαρχίας τους, για να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Στόχος είναι οι στειρώσεις να κατανεμηθούν ισόποσα σε όλες τις κτηνιατρικές κλινικές, ανεξαρτήτως αριθμού Κτηνίατρων που εργάζονται σε αυτές. Εγγεγραμμένοι κτηνίατροι που δεν διαθέτουν κλινικές πρέπει να δηλώσουν την κλινική στην οποία θα πραγματοποιούν τις στειρώσεις και να υποβάλουν μαζί με το ενδιαφέρον τους το σχετικό συμφωνητικό χρήσης/συνεργασίας με τη συγκεκριμένη κλινική.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι κτηνίατροι όπως, μέχρι τις 29/03/2019, δηλώσουν στο Κτηνιατρικό Γραφείο της Επαρχίας όπου δραστηριοποιούνται, την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στο υπό διενέργεια Σχέδιο, υποβάλλοντας υπογεγραμμένα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων εγγράφων.
Όλα τα σχετικά έγγραφα μπορούν να ανακτηθούν από την ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στη διεύθυνση
https://moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/333C967E2D1E47A5C22582B800358529?OpenDocument

Μεμονωμένα άτομα και μη εγγεγραμμένες ομάδες που δρουν ως εθελοντές φροντίζοντας πολλά ζώα, μπορούν να συμμετέχουν μόνο μέσω Τοπικών Αρχών ή εγγεγραμμένων Φιλοζωικών Οργανώσεων. Ο κατάλογος με τις Τοπικές Αρχές και τις Φιλοζωικές Οργανώσεις που θα συμμετέχουν, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καλούν επίσης, όλους τους εγγεγραμμένους Κτηνίατρους του ιδιωτικού τομέα, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Παγκύπριο Σχέδιο Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων.

Στο Σχέδιο θα συμμετάσχουν μόνο εγγεγραμμένοι Κτηνίατροι που διαθέτουν δεόντως εξοπλισμένες, από άποψης χειρουργείου και μετεγχειρητικής νοσηλείας των γάτων, μέχρι να παραδοθούν για επανεγκατάσταση στο χώρο από τον οποίο προέρχονται, κτηνιατρικές κλινικές.