Εγκαθίδρυση Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων και Εφαρμογή Συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ»

Πρόγραμμα Στήριξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, έχοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των Δημοτικών Αποβλήτων και την προσπάθεια για μετάβαση προς μια Κυκλική Οικονομία, προτίθεται να υλοποιήσει το Πρόγραμμα Στήριξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) για την προώθηση της διαλογής στην πηγή και της χωριστής συλλογής Δημοτικών Αποβλήτων, με τίτλο «Εγκαθίδρυση Συστήματος Διαλογής στην Πηγή και Χωριστής Συλλογής Ανακυκλώσιμων και Οργανικών / Βιολογικών Αποβλήτων και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω όσο Πετώ (ΠΟΠ)».

Στόχος του Προγράμματος είναι, μέσα στα πλαίσια της προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας και του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και κάτω από τον Ειδικό Στόχο 2(vi), «Προώθηση της Μετάβασης σε μια Κυκλική Οικονομία», να προωθήσει δράσεις που θα συμβάλουν στους στόχους για τη βελτίωση της διαχείρισης των Δημοτικών Αποβλήτων και τη μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία, όπως ορίζονται στο Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

Οι δράσεις του Προγράμματος θα συμβάλουν στην επίτευξη του εθνικού στόχου, μέχρι το 2025 να επιτευχθεί η χωριστή συλλογή των οργανικών / βιολογικών αποβλήτων και μέχρι το 2035, οι συνολικές ποσότητες Δημοτικών Αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής να μειωθούν στο 10% των συνολικών ποσοτήτων που παράγονται.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Ομάδες συνεργαζόμενων ΑΤΑ με πληθυσμό ≥2000 κατοίκους. Ως καταληκτική ημερομηνία για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος έχει οριστεί η 28η Αυγούστου 2021. Το Προσχέδιο του Οδηγού και το Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος, στην Ενότητα «Ενημέρωση – Ανακοινώσεις». 

Περαιτέρω λεπτομέρειες στα τηλέφωνα: 24801017, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Χριστοφή Καλλιρόη, email: kchristofi@environment.moa.gov.cy και 22408992, Τεχνικός Περιβάλλοντος, Κυρμάνη Κυριακή, email: kkyrmani@environment.moa.gov.cy.