Δημοσία Διαβούλευση Για τον Κατάλογο Περιοχών Νερών Κολύμβησης

To Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στα πλαίσια εφαρμογής του περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμου, πληροφορεί το κοινό ότι ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για την επικαιροποίηση του καταλόγου των περιοχών νερών κολύμβησης για το έτος 2018.
Σκοπός και στόχος της δημόσιας διαβούλευσης ήταν να δώσει την ευκαιρία στο ενδιαφερόμενο κοινό να ενημερωθεί και να διατυπώσει συστάσεις, παρατηρήσεις ή και παράπονα για τον κατάλογο των περιοχών νερών κολύμβησης.
Οι περιοχές που έχουν ενταχθεί είναι περιοχές όπου αναμένεται προσέλευση μεγάλου αριθμού λουομένων, όπως καθορίζεται από την αρμόδια αρχή λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις τάσεις που εμφανίστηκαν κατά το παρελθόν ή την τυχόν παρεχόμενη υποδομή ή εγκαταστάσεις ή άλλα μέτρα
που λαμβάνονται για την προώθηση της κολύμβησης.
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος www.moa.gov.cy/environment έχει αναρτηθεί ο κατάλογος με τις περιοχές που είχαν επιλεγεί ως περιοχές νερών κολύμβησης για την κολυμβητική περίοδο του 2018. Ο κατάλογος αυτός έχει ετοιμαστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης. Επιπλέον στην ιστοσελίδα θα βρείτε και τα πρακτικά της Δημόσιας
Ακρόασης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2018.
Πληροφορείσθε ότι λήφθηκαν απόψεις ή παραστάσεις στο Τμήμα Περιβάλλοντος για την επικαιροποίηση του καταλόγου των περιοχών νερών κολύμβησης για το έτος 2018 και αφορούσαν αιτήματα νέων περιοχών νερών κολύμβησης.