Δημόσια διαβούλευση για τα νερά κολύμβησης για το 2019

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ενημερώνει το κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 3(3) του Διατάγματος –Συμμετοχή Ενδιαφερόμενου Κοινού (Κ.Δ.Π. 423/2012) του περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμου, οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμός έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να υποβάλλει ερωτήσεις, απόψεις και παραστάσεις σχετικά με τον κατάλογο των νερών κολύμβησης.

Ο κατάλογος των νερών κολύμβησης είναι διαθέσιμος στα γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος (28ης Οκτωβρίου 20- 22, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία) και μπορεί να τύχει επιθεώρησης μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής από τις 7:30 π.μ. – 15:00 μ.μ. Επιπρόσθετα, ο κατάλογος είναι διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος www.moa.gov.cy/environment.

Οποιεσδήποτε απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο του καταλόγου μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος μέχρι τις 7 Απριλίου 2019, με τους ακόλουθους τρόπους:

α) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: aachilleos@environment.moa.gov.cy
β) γραπτώς στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία
γ) ή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό: 22774945.