Διάταγμα Υπουργείου Γεωργίας για την προστατευόμενη περιοχή Λάρας Απαγόρευση διέλευσης ή αγκυροβόλησης σκάφους στην περιοχή κατά τους μήνες Μάιο και Οκτώβριο

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με σκοπό την διασφάλιση της προστασίας της προστατευόμενης περιοχής Λάρας-Τοξεύτρας από διάφορες θαλάσσιες ανθρωπογενείς δραστηριότητες, έχει προχωρήσει σε έκδοση σχετικού Διατάγματος για απαγόρευση της διέλευσης ή αγκυροβόλησης σκάφους στη εν λόγω θαλάσσια περιοχή κατά τους μήνες Μάιο και Οκτώβριο, με εξαίρεση σκαφών με επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας. Σημειώνεται ότι, η επέκταση της προστασίας της θαλάσσιας περιοχής, πέραν του περιορισμού των άμεσων ανθρωπογενών πιέσεων και δραστηριοτήτων, αποτελεί και μέτρο
αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, που έχει επηρεάσει την περίοδο ωοτοκίας των θαλάσσιων χελωνών, που πλέον αρχίζει από το Μάιο, με την εκκόλαψη των τελευταίων νεοσσών να συνεχίζεται μέχρι και τον Οκτώβριο.

Το Διάταγμα είναι συμπληρωματικό στην υφιστάμενη νομοθεσία για την Προστατευόμενη Περιοχή Λάρας, η οποία έχει από το 1989 κηρυχθεί ως τέτοια, με βάση τον περί Αλιείας Νόμο και Κανονισμούς. Σύμφωνα με τον κανονισμό 14 των περί Αλιείας Κανονισμών του 1990 μέχρι 2012, από την 1η Ιουνίου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή που οριοθετείται μεταξύ του σημείου τομής του 34 54΄30” Βόρειου Παράλληλου, μέχρι το σημείο τομής του 34 59΄ Βόρειου Παράλληλου, δηλαδή από την τοποθεσία γνωστή ως «Άσπρος» μέχρι το «Αργάκι του Γιουσούφι» και η οποία επεκτείνεται από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης της παλίρροιας κάθετα προς το μέρος της ξηράς σε απόσταση 90 μέτρων και προς τη θάλασσα σε βάθος όχι μικρότερο από 20 μέτρα, απαγορεύεται μεταξύ άλλων, η διέλευση ή αγκυροβόληση σκάφους, η τοποθέτηση ομπρέλας, κρεβατιού, τροχόσπιτου, αντίσκηνου ή άλλου ανάλογου
παραπήγματος, πάνω σε οποιοδήποτε τμήμα της παραλιακής ζώνης της περιοχής.

Επισημαίνεται ότι η προαναφερόμενη περιοχή συμπεριλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό ΔίκτυοNATURA 2000 (Χερσόνησος Ακάμας) το οποίο εγκαθιδρύθηκε με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/EEC) για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας με μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον και αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για προστασία
και διατήρηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Επίσης, η περιοχή αυτή έχει περιληφθεί το 2013 στον Κατάλογο των Ειδικά Προστατευόμενων Περιοχών Μεσογειακής Σημασίας (SPAMI), κατόπιν έγκρισης από όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης της Βαρκελώνης και την Ε.Ε., στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και Βιοποικιλότητας της
Μεσογείου. Η προστατευόμενη αυτή περιοχή αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς αναπαραγωγικούς βιότοπους της πράσινης χελώνας (Chelonia mydas) και της χελώνας Καρέτα (Caretta caretta) και πρέπει να διέπεται από νομικά μέτρα διαχείρισης που να διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη προστασία και διατήρηση των στοιχείων της.