Αξιοποίηση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις: Ένα ακόμα βήμα προς την κυκλική οικονομία

Σε μια προσπάθεια υιοθέτησης των αρχών της κυκλικής οικονομίας, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τη δημιουργία Τεχνικής Επιτροπής για τη διαμόρφωση βελτιωμένου νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου, με σκοπό την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη χρήση των αξιοποιήσιμων υλικών που προκύπτουν από την επεξεργασία Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ), την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εναρμονίσει στο εθνικό δίκαιο, τα κράτη-μέλη καλούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ανάκτηση μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων  να αυξηθεί κατά 70% τουλάχιστον, ως προς το βάρος.

Παρά τις προσπάθειες του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) για τη δημιουργία δικτύου μονάδων διαχείρισης ΑΕΚΚ, προκειμένου να προωθηθούν όσο το δυνατό μεγαλύτερες ποσότητες για επεξεργασία, αλλά και να ανακτηθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα αξιοποιήσιμα υλικά που περιέχονται σε αυτά, έχει παρατηρηθεί ότι μεγάλες ποσότητες των ανακτώμενων υλικών συσσωρεύονται στις μονάδες επεξεργασίας, καθώς δεν υπάρχει ζήτηση στην αγορά.

Επιδιώκοντας να δώσει αξία στα υλικά αυτά, το ΥΓΑΑΠ, σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, προέβηκε σε ενέργειες για να εξευρεθούν οι κατάλληλες δίοδοι διοχέτευσής τους στην αγορά. Κατά την προσπάθεια αυτή, διαφάνηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου χρήσης των συγκεκριμένων υλικών, για να αντιμετωπιστούν οποιαδήποτε νομοθετικά, θεσμικά και διαδικαστικά κενά. Κατά συνέπεια, ο ρόλος της Τεχνικής Επιτροπής που δημιουργείται με τη σημερινή Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικός.

Παράλληλα, το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει ετοιμάσει νέο Σχέδιο Κανονισμών, το οποίο θα κατατεθεί σύντομα στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Με τους Κανονισμούς αυτούς, δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των ΑΕΚΚ, καλύπτοντας ταυτόχρονα κενά που παρουσιάζει η υφιστάμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα με τους όρους εντολής της, η Τεχνική Επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι  του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης και της Υπηρεσίας Μεταλλείων και η οποία θα εποπτεύεται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, θα υποβάλει την έκθεσή της στο Υπουργικό Συμβούλιο εντός πέντε μηνών.