Άτυπη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ

«Θέλουμε να διατηρήσουμε βιώσιμο τον αγροτικό μας τομέα» τονίζει ο Υπ. Γεωργίας

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, συμμετείχε χθες στην άτυπη τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, κατά την οποία συζητήθηκε η πορεία μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στις γεωργικές αγορές εξαιτίας της πανδημίας.

«Η κατάσταση των αγορών γεωργικών προϊόντων θα πρέπει να τυγχάνει στενής παρακολούθησης, ώστε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για ουσιαστική στήριξη των γεωργών, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα», επισήμανε ο κ. Καδής.  Σύμφωνα με τον Υπουργό, σε χώρες όπως η Κύπρος, όπου η οικονομία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην τουριστική δραστηριότητα, οι μεγάλοι περιορισμοί στη λειτουργία των ξενοδοχείων, εστιατορίων και γενικότερα του τουριστικού τομέα, λόγω της πανδημίας, έχουν ως αποτέλεσμα την περιορισμένη απορρόφηση αγροτικών προϊόντων στους τομείς αυτούς, μεγεθύνοντας τις επιπτώσεις στον αγροτικό τομέα. «Η έγκαιρη λήψη στοχευμένων μέτρων, εκεί και όπου χρειάζονται, αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης», τόνισε ο Κύπριος Υπουργός. «Θέλουμε να διατηρήσουμε βιώσιμο τον αγροτικό μας τομέα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που ο ρόλος της γεωργίας για τη διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας του πληθυσμού παραμένει σημαντικός», υπογράμμισε ο Υπουργός Γεωργίας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης αναφορικά με τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαφύλαξη των συμφερόντων της γεωργίας της ΕΕ, στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, ο κ. Καδής κατέστησε σαφή την ανάγκη διαφύλαξης της αναγνώρισης των γεωγραφικών ενδείξεων, ιδιαίτερα των προϊόντων εκείνων που προσδίδουν σημαντικό εμπορικό πλεονέκτημα για τα κράτη μέλη. «Θα πρέπει να διαφυλάξουμε τους γεωργούς μας και το περιβάλλον, ενσωματώνοντας στις συμφωνίες με τρίτες χώρες, απαιτήσεις ανάλογες ή αντίστοιχες, με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις της Πράσινης Συμφωνίας, της Συμφωνίας των Παρισίων αλλά και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών», διευκρίνισε ο Υπουργός.  Παράλληλα, τόνισε ότι θα πρέπει να εξευρεθεί ένα κοινό πλαίσιο κανόνων και προτύπων για τα γεωργικά προϊόντα, το οποίο να ενσωματώνεται σε κάθε συμφωνία με τρίτες χώρες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ευρωπαίοι γεωργοί θα μπορούν να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις με τους γεωργούς τρίτων χωρών, προάγοντας ταυτόχρονα την βιωσιμότητα των συστημάτων παραγωγής και προστατεύοντας το κλίμα και το περιβάλλον.

Σε ό,τι αφορά στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη νέα ΚΑΠ, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην πράσινη αρχιτεκτονική και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών για το περιβάλλον και το κλίμα. Η Κύπρος τοποθετήθηκε υπέρ της συμβιβαστικής πρότασης της πορτογαλικής προεδρίας για τους αυξημένους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους που θα πρέπει να επιτυγχάνονται μέσω της ΚΑΠ. Αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον ορισμό του «ενεργού γεωργού» ο Κ. Καδής επεσήμανε ότι «ως ένα μικρό κράτος μέλος με τη συντριπτική πλειονότητα των αγροτών μας να διαχειρίζονται μικρά τεμάχια γης, μας ενδιαφέρει ο ορισμός του «ενεργού γεωργού» να γίνει με τρόπο που οι διαδικασίες που θα ακολουθούν να είναι απλοποιημένες».  Τόνισε, τέλος, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν ικανοποιητική ευελιξία στη διαχείριση των ενισχύσεων, ώστε να μπορούν να τις προσαρμόσουν στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε κράτους μέλους, επιτυγχάνοντας έτσι τους στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της ΚΑΠ.