Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση ετήσιας χορηγίας σε φιλοζωικές οργανώσεις

Η διασφάλιση της υγείας και ευημερίας των ζώων αποτελεί θέμα κεφαλαιώδους σημασίας για το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το οποίο ανέλαβε μια σειρά πρωτοβουλιών προς τον σκοπό αυτό. Οι πρωτοβουλίες αυτές, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τη διεύρυνση της σήμανσης των ζώων και του προγράμματος ενίσχυσης της στείρωσης των αδέσποτων ζώων.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αύξηση της ετήσιας χορηγίας προς τις φιλοζωικές
οργανώσεις σε €100.000, με απόφαση που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 20/6/2018. Η απόφαση αυτή αποτελεί ένδειξη της εκτίμησης της Πολιτείας προς το πολύτιμο έργο που επιτελούν οι οργανώσεις προστασίας ζώων αλλά και της θέλησής της να προχωρήσει στην ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των ζώων.
Προς υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνουν ότι από την 1/7/2018 αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων για παραχώρηση ετήσιας χορηγίας σε φιλοζωικές οργανώσεις και καταφύγια ζώων. Η κατανομή της κρατικής χορηγίας θα γίνει σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν το μέγεθος, την οικονομική ευρωστία και το εύρος των δραστηριοτήτων της κάθε μιας οργάνωσης/καταφυγίου (από τούδε και στο εξής «φορέα»).
Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων ορίζεται η 31/7/2018.
Τα απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα ακόλουθα:
¾ Καταστατικό του φορέα (εφόσον δεν έχει υποβληθεί προηγουμένως).
¾ Επίσημο πιστοποιητικό εγγραφής (εφόσον δεν έχει υποβληθεί προηγουμένως).
¾ Κατάλογο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, με τα στοιχεία
επικοινωνίας τους, ο οποίος να συνοδεύεται από Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης με
αναφορά στις αρχαιρεσίες εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στη χρονική
διάρκεια της θητείας αυτού.
¾ Έκθεση δράσεων – δραστηριοτήτων του φορέα για το προηγούμενο έτος.
¾ Πρόγραμμα δράσεων – δραστηριοτήτων για το τρέχον έτος. Οι αναφορές να γίνονται με μετρήσιμα μεγέθη, πχ. διενέργεια «Χ» αριθμού στειρώσεων αδέσποτων ζώων.
¾ Οικονομική έκθεση/Ισολογισμός λογαριασμών για το προηγούμενο έτος, στην οποία να περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το άρθρο 49.-(1) του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 (104(I)/2017), τα ακόλουθα:
(α) Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του σωματείου ή του ιδρύματος ή της ομοσπονδίας ή/και ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια του
οικονομικού έτους·
(β) Λογαριασμό του πιστωτικού του υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό τους κατά τη διάρκεια αυτού·
(γ) Λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτά ή που τους
οφείλονται καθώς και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου
οικονομικού έτους.
Νοείται πως, για τα σωματεία και τις ομοσπονδίες ή/και ενώσεις που έχουν ετήσια
έσοδα τα οποία συνολικά υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000),
απαιτείται η ετοιμασία λογαριασμών ελεγμένων από εγκεκριμένο ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 49.-(2) του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα
Νόμου του 2017 (104(I)/2017). Και στις δύο περιπτώσεις οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δύνανται να ζητήσουν συμπληρωματικά, την προσκόμιση αποδεικτικών για τεκμηρίωση/επιβεβαίωση/επαλήθευση των υποβληθέντων στοιχείων.
¾ Πιστοποιητικό IBAN (IBAN Certificate) επίσημου τραπεζικού λογαριασμού της οργάνωσης με ημερομηνία έκδοσης το πολύ ένα μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Διευκρινίζεται ότι, αιτήσεις από τις οποίες θα απουσιάζει οποιοδήποτε από τα απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία δεν θα εξετάζονται. Η δε προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα τηρηθεί αυστηρά χωρίς την παραχώρηση οποιασδήποτε παράτασης.
Μετά από την αξιολόγηση των αιτήσεων, οι επιλέξιμες και δικαιούχες προς παροχή χορηγίας οργανώσεις, θα τύχουν της δέουσας ενημέρωσης.
Η παραλαβή αιτήσεων θα γίνεται μόνο από το αρχείο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην Αθαλάσσα, στη Λευκωσία. Το έντυπο της αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών www.moa.gov.cy/vs