Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση ετήσιας χορηγίας σε φιλοζωικές οργανώσεις

Στα πλαίσια της στήριξης του έργου που επιτελούν οι φιλοζωικές οργανώσεις και τα καταφύγια ζώων, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνουν ότι από την 1η Απριλίου 2019 αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων για παραχώρηση ετήσιας χορηγίας σε οργανώσεις/καταφύγια. Η κατανομή της κρατικής χορηγίας θα γίνει σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν το μέγεθος, την οικονομική ευρωστία και το εύρος των δραστηριοτήτων της κάθε οργάνωσης/καταφυγίου (από τούδε και στο εξής «φορέα»). Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων ορίζεται η 31η Ιουλίου 2019.

Τα απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα ακόλουθα:

 • Καταστατικό του φορέα σφραγισμένο με την σφραγίδα του οικείου Επάρχου/ Εφόρου Σωματείων, Ιδρυμάτων, Ομοσπονδιών/ Ενώσεων, σύμφωνα με την νέα υφιστάμενη νομοθεσία (εφόσον δεν έχει υποβληθεί προηγουμένως).
 • Επίσημο πιστοποιητικό εγγραφής από τον οικείο Έπαρχο/ Έφορο Σωματείων, Ιδρυμάτων, Ομοσπονδιών/ Ενώσεων (εφόσον δεν έχει υποβληθεί προηγουμένως).
  Νοείται ότι για τα δύο προηγούμενα, ειδικά για τους Φορείς που κατείχαν Πιστοποιητικό Εγγραφής με την προηγούμενη νομοθεσία και στην περίπτωση που δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη νέο Πιστοποιητικό, θα γίνεται αποδεκτή απόδειξη παραλαβής αιτήσεως εγγραφής από τον Έφορο Σωματείων, Ιδρυμάτων, Ομοσπονδιών/ Ενώσεων.
 • Κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ο οποίος να συνοδεύεται από Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης με αναφορά α) στις αρχαιρεσίες εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και β) στη χρονική διάρκεια της θητείας αυτού.
 • Έκθεση με αναλυτική περιγραφή των δράσεων – δραστηριοτήτων του φορέα για το προηγούμενο έτος (2018). Φορείς οι οποίοι διατηρούν και λειτουργούν καταφύγιο, θα πρέπει στη έκθεση να αναφέρουν την δυναμικότητα αυτού.
 • Πρόγραμμα δράσεων – δραστηριοτήτων για το τρέχον έτος (2019). Οι αναφορές να γίνονται με μετρήσιμα μεγέθη, πχ. διενέργεια «Χ» αριθμού στειρώσεων αδέσποτων ζώων.
 • Οικονομική έκθεση/Ισολογισμός λογαριασμών για το προηγούμενο έτος, στην οποία να περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το άρθρο 49.-(1) του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 (104(I)/2017), τα ακόλουθα:
  (α) Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του σωματείου ή του ιδρύματος ή της ομοσπονδίας ή/και ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους·
  (β) Λογαριασμό του πιστωτικού του υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό τους κατά τη διάρκεια αυτού·
  (γ) Λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτά ή που τους οφείλονται καθώς και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους.
  Νοείται πως, για τα σωματεία και τις ομοσπονδίες ή/και ενώσεις που έχουν ετήσια έσοδα τα οποία συνολικά υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000), απαιτείται η ετοιμασία λογαριασμών ελεγμένων από εγκεκριμένο ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 49.-(2) του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 (104(I)/2017). Και στις δύο περιπτώσεις οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δύνανται να ζητήσουν συμπληρωματικά, την προσκόμιση αποδεικτικών για τεκμηρίωση/επιβεβαίωση/επαλήθευση των υποβληθέντων στοιχείων.
   Πιστοποιητικό IBAN (IBAN Certificate) επίσημου τραπεζικού λογαριασμού της οργάνωσης με ημερομηνία έκδοσης το πολύ ένα μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Διευκρινίζεται ότι, αιτήσεις από τις οποίες θα απουσιάζει οποιοδήποτε από τα απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία δεν θα εξετάζονται. Η δε προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα τηρηθεί αυστηρά χωρίς την παραχώρηση οποιασδήποτε παράτασης.

Μετά από την αξιολόγηση των αιτήσεων, οι επιλέξιμες και δικαιούχες προς παροχή χορηγίας οργανώσεις, θα τύχουν της δέουσας ενημέρωσης.

Η παραλαβή αιτήσεων θα γίνεται μόνο από το αρχείο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην Αθαλάσσα, στη Λευκωσία. Το έντυπο της αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.moa.gov.cy και στην ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών www.moa.gov.cy/vs

Αίτηση για χορηγία προς φιλοζωικές οργανώσεις