Αρχίζει η υλοποίηση της Στρατηγικής για την Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών

Με συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή και του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών κ. Γιαννάκη Παπαδούρη, στις 17 Ιανουαρίου, έγινε η έναρξη υλοποίησης τηςΕθνικής Στρατηγικής Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους (ΕΣΑΟΚ), στον Τομέα της Γεωργοκτηνοτροφίας.
Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκε στον κ. Υπου ργό το «Σχέδιο Καινοτομικής Προσέγγισης της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας» και αποφασίσθηκε ως πρώτο μέτρο η ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου του κυβερνητικού μηχανισμού υποστήριξης της γεωργίας του Τροόδους, με τη δημιουργία ενιαίας Γεωργικής Περιφέρειας Τροόδους.
Η δημιουργία του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Τροόδους έχει σαν στόχο να προωθηθεί από το Τμήμα Γεωργίας εξειδικευμένη ορεινή γεωργική πολιτική στο σύνολο των ορεινών κοινοτήτων ευρύτερης περιοχής Τροόδους, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, με την ανάδειξη της ποιότητας και της ταυτότητάς τους.
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους, αποφασίσθηκε η υλοποίηση σειράς δράσεων εκ των οποίων οι τρεις είναι πιλοτικές και θα υλοποιηθούν εντός του 2019. Οι δράσεις αυτές αφορούν την ετοιμασία φακέλου ανάδειξης του Φουντουκόδασους Πιτσιλιάς, τη δημιουργία κτηνοτροφικής περιοχής στην Πάχνα-Δωρά καθώς και δράσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης των υπηρεσιών και της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με την Εθνική Στρατηγική Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους.