Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου για τη Διαχείριση της Χερσονήσου Ακάμα

Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη Συνεδρία του στις 20 Ιουνίου 2018,εξέτασε όλες τις παλαιότερες Αποφάσεις και ανασκόπησε τη μέχρι τώρα πρόοδο αναφορικά με την ολοκληρωμένηδιαχείριση της Χερσονήσου του Ακάμα.
Σημειώνεται ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος ως προς τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης της Χερσονήσου, συμπεριλαμβανομένων και των κοινοτήτων καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος της περιοχής, η οποία εμπίπτει στο Δίκτυο Natura2000.
Συγκεκριμένα, για το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, έγινε εκτεταμένη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Επισημαίνεται ότι για τα θέματα που αφορούν στις κοινότητεςκαι την αναπτυξιακή προοπτική τους, θα γίνει σε βάθος ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών πτυχών από ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι θα μετακληθούν ειδικά για τον
σκοπό αυτό, με τη σύμφωνη γνώμη και των εμπλεκόμενων κοινοτήτων.
Σε ό,τι αφορά στο Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο τελευταίος γύρος ευρείας διαβούλευσης με στόχο την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής συναίνεσης και την υποβολή του στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2018.
Το θέμα των ιδιοκτησιών στην περιοχή Natura 2000 αναμένεται να επιλυθεί με τη δημιουργία του Τοπικού Σχεδίου. Η συζήτηση για αντισταθμιστικά μέτρα αναμένεται να γίνει μετά την ολοκλήρωση του Τοπικού Σχεδίουκαι λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιές του καθώς και τη διαβούλευση που θα γίνει με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους κατοίκους της περιοχής.
Επιπρόσθετα, θεωρήθηκε σημαντική η δημιουργία λευκής ζώνης σεμέρος εντός της περιοχής του Natura 2000, η οποία εμπίπτει στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Πέγειας, μέχρι την ολοκλήρωση του Τοπικού Σχεδίου Πέγειας. Διευκρινίζεται ότι η Πρόταση για τη δημιουργία λευκής ζώνης στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας αφορά σε περιοχή η οποία εντάσσεται στο Δίκτυο Natura 2000 και όχι εκτός.
Τα πιο πάνω συζητήθηκαν σε σημερινή συνάντηση μεταξύ του Υπουργού και του Δημοτικού Συμβουλίου Πέγειας, το οποίο εξέφρασε την ικανοποίηση του για τις διευκρινίσεις που δόθηκαν.
Τέλος, επισημαίνεται ότι στόχος της όλης προσπάθειας είναι η εξεύρεση λύσεων,οι οποίες θα διασφαλίζουν την προστασία και αειφόρο διαχείριση της περιοχής του Ακάμα, θα είναι αποδεκτές και θα στηρίζονται από την τοπική κοινωνία και θα εντάσσονται στο πλαίσιο τόσο της νομιμότητας όσο και της συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις διεθνείς της υποχρεώσεις.