Αντιμετώπιση Προβλήματος Έλλειψης Εποχιακών Εργατών στον Αγροτικό Τομέα

Η Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας αφενός τη συμβολή του αγροτικού τομέα στη διασφάλιση της ποιότητας και επάρκειας τροφίμων στον κύπριο καταναλωτή και αφετέρου τις δυσκολίες εξεύρεσης εποχιακού εργατικού δυναμικού στον αγροτικό τομέα, έχει προβεί στις πιο κάτω διευθετήσεις προς άμβλυνση του προβλήματος αυτού:

  • Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, ενημέρωσε με ανακοίνωσή του στις 13 Απριλίου 2020, ότι οι άδειες διαμονής με σκοπό την εποχιακή εργασία, παρατείνονται για διάστημα τριών μηνών, λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

 

  • Το Τμήμα Εργασίας δέχεται αιτήσεις για απασχόληση αιτητών πολιτικού ασύλου, μεταξύ άλλων και στον αγροτικό τομέα για μικρό χρονικό διάστημα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα επαρχιακά και τοπικά γραφεία του Τμήματος Εργασίας για πληροφορίες και για υποβολή των σχετικών αιτήσεων. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν τόσο ηλεκτρονικά όσο και μέ τηλεομοιότυπο. Έντυπα αιτήσεων και σχετική ενημέρωση παρέχεται επίσης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στη διεύθυνση http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/ .

Υπενθυμίζεται ότι μετά από πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σειρά μέτρων στήριξης του αγροτικού τομέα, ενώ αυτή την περίοδο το Υπουργείο μελετά την εφαρμογή επιπρόσθετων μέτρων, στη βάση και των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.