Ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με αφορμή τη δήλωση του Επαρχιακού Γραμματέα ΑΚΕΛ Λευκωσίας – Κερύνειας αναφορικά με το θέμα της μετακίνησης του εργοστασίου παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στο Μιτσερό

Σε σχέση με τη δήλωση του Επαρχιακού Γραμματέα ΑΚΕΛ Λευκωσίας–Κερύνειας, αναφορικά με το θέμα της μετακίνησης εργοστασίου παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στο Μιτσερό, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, επισημαίνει τα ακόλουθα:

  • Ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, προέβη στη δήλωση αυτή, προφανώς χωρίς να έχει ενημέρωση για το θέμα. Η παρούσα Κυβέρνηση, με πολύ μεγάλη προσοχή και έχοντας ως γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των πολιτών, ασχολήθηκε σε βάθος με το θέμα – κάτι που δεν το έπραξαν προηγούμενες κυβερνήσεις – και δίνει ολοκληρωμένες λύσεις.
  • Ως προς τη χωροθέτηση των Μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, αυτή μπορεί να γίνει σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές που περιλαμβάνουν είτε Βιομηχανικές Ζώνες Κατηγορίας Α΄ είτε, με βάση τη Δήλωση Πολιτικής, περιοχές που σχετίζονται λειτουργικά με μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες. Η Κυβέρνηση διερεύνησε εξαντλητικά όλες τις εναλλακτικές επιλογές πριν καταλήξει στις προτάσεις της για τη μετακίνηση των μονάδων από την περιοχή του Δαλιού. Πρώτο μέλημά της ήταν, σε καμία περίπτωση το πρόβλημα από μια περιοχή να μεταφερθεί σε κάποια άλλη περιοχή.
  • Στην περίπτωση του Μιτσερού, η περιοχή στην οποία θα μετακινηθεί η υπό αναφορά μονάδα βρίσκεται πλησίον λατομείου, άρα καλύπτεται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Για το όλο έργο έχει ετοιμαστεί Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον με βάση τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο (Ν. 127 (Ι)/2018), στο πλαίσιο της διαδικασίας εξασφάλισης πολεοδομικής άδειας.
  • Για την ετοιμασία της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον ζητήθηκαν, εξασφαλίστηκαν και λήφθηκαν υπόψη τα σχόλια και η καθοδήγηση Ομάδας Πανεπιστημιακών, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα μηχανολογικού εξοπλισμού, πρώτων υλών για ασφαλτικά και εκτίμησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στη βάση των ζητημάτων που αναδείχθηκαν από τους Πανεπιστημιακούς για συγκεκριμένες πτυχές της μελέτης, έγιναν επιπρόσθετες μελέτες, οι οποίες κατέδειξαν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι το συγκεκριμένο έργο δεν θα προκαλέσει οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
  • Η Μελέτη με την συμπληρωματική αυτή ανάλυση έχει αξιολογηθεί από την Περιβαλλοντική Αρχή και έχει εκδοθεί θετική Γνωμοδότηση, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος. Οι απόψεις της αρμόδιας Επιτροπής, που περιλαμβάνει εκπροσώπους όλων των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων και το ΕΤΕΚ ήταν ομόφωνα θετικές.
  • Η Περιβαλλοντική Αρχή έχει θέσει αυστηρούς όρους, τόσο κατά την κατασκευή του έργου, όσο και κατά τη λειτουργία και την περιβαλλοντική παρακολούθηση και επιτήρηση του έργου. Οι όροι αυτοί έχουν ενσωματωθεί στη Γνωμοδότησή της.

Επισημαίνεται ότι, με τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, οι μονάδες παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος εμπίπτουν στην κατηγορία των «αδειοδοτούμενων εγκαταστάσεων» και με βάση τις πρόνοιες των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμων του 2002 έως 2021 (Ν. 187(I)/2002), υποχρεούνται όπως εξασφαλίσουν Άδεια Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων, ακολουθώντας τη διαδικασία χορήγησης Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων.

Τέλος, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επισημαίνει ότι αποτελεί σχήμα οξύμωρο, πολιτικά κόμματα να διαμαρτύρονται από τη μια για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση της απόφασης για μετακίνηση των μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος από την περιοχή Ιδαλίου και από την άλλη να αντιδρούν έντονα για την εγκατάσταση των μονάδων στις δυνητικά νέες περιοχές, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Περιβαλλοντικής Αρχής.