Ανακοίνωση Τμήματος Περιβάλλοντος αναφορικά με απόβλητα ελαστικών

Αναφορικά με σημερινά δημοσιεύματα σε σχέση με απόβλητα ελαστικών που βρίσκονται παράνομα αποθηκευμένα στη βιομηχανική ζώνη Ιδαλίου και στον Αγ. Σωζόμενο, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανέλαβε τον συντονισμό για τη μεταφορά και ολοκληρωμένη διαχείρισή τους. Η μετακίνηση και διαχείριση θα
γίνει με επίκληση του άρθρου 7(3)(δ) του περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμου του 2007, Ν. 189(Ι)/2007.

Η καθυστέρηση που παρατηρείται στη μετακίνηση των εν λόγω ελαστικών οφείλεται στις διαδικασίες που προβλέπονται από τη Νομοθεσία για την εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας του χώρου, στον οποίο θα αποθηκευτούν προσωρινά τα απόβλητα ελαστικά πριν την τελική τους
διαχείριση. Σημειώνεται ότι χθες, 11/6/2018, εξασφαλίστηκε Πολεοδομική Άδεια για τον πιο πάνω χώρο και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την όσο το δυνατό γρηγορότερη εξασφάλιση Άδειας Οικοδομής. Το Τμήμα Περιβάλλοντος προετοιμάστηκε ούτως ώστε να αρχίσει τη διαδικασία
μετακίνησης και διαχείρισης των ελαστικών, μόλις εξασφαλιστεί και η Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων για τον συγκεκριμένο χώρο.
Τονίζεται ότι η αποθήκευση των αποβλήτων ελαστικών χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση των πιο πάνω Αδειών είναι παράνομη. Επιπρόσθετα, το Τμήμα Περιβάλλοντος επισημαίνει ότι τα απόβλητα ελαστικών που θα προκύψουν από την εκκένωση των προαναφερθέντων υποστατικών είναι υποχρεωτικό να μεταφερθούν σε κατάλληλο και αδειοδοτημένο διαχειριστή, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2016. Πιθανή μεταφορά των εν λόγω
ελαστικών στον περιβάλλοντα χώρο, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, δεδομένης της μεγάλης ποσότητάς τους.