Ανακοίνωση Τμήματος Δασών σχετικά με την απομάκρυνση της ακακίας από τα κρατικά δάση «Γιαλιά» και «Μαυραλής»

1. Το είδος Acacia saligna (ακακία) θεωρείται ένα από τα πιο επιθετικά εισβλητικά είδη στους φυσικούς οικότοπους της Κύπρου. Αυτό αναγνωρίζεται, μεταξύ άλλων, σε Ευρωπαϊκές Εκθέσεις, τα τυποποιημένα δελτία καταγραφής δεδομένων (Standard Data Forms) της ΕΕ για αρκετές περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο, καθώς μέσα από δράσεις που χρηματοδοτεί η ίδια η ΕΕ για την απομάκρυνσή του είδους και την αποκατάσταση φυσικών οικοτόπων. Θεωρείται ως μια σοβαρή απειλή για φυσικούς οικότοπους καθώς και ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα είδη.

2. Η ακακία εγκαταστάθηκε στα συγκεκριμένα κρατικά δάση «Γιαλιά» και «Μαυραλής» προ 40ετίας περίπου για σταθεροποίηση των αμμοθινών η οποία με τα δεδομένα εκείνης της εποχής κρίθηκε ορθή και επιβεβλημένη εξ’ ου και η εκτεταμένη χρήση αυτής της πρακτικής και σε άλλες περιοχές. Σε καμιά περίπτωση δεν ήταν για προστασία της θαλάσσιας χελώνας.

3. Ακολούθησε η ένταξη και των δύο αυτών κρατικών δασών και στην περιοχή του δικτύου Natura 2000 «Πόλις- Γιαλιά». Με αυτά πλέον τα δεδομένα, κατά την ετοιμασία του Τυποποιημένου Εντύπου Δεδομένων (SDF) για τον χαρακτηρισμό και την ένταξη της περιοχής στο δίκτυο Natura 2000 η ακακία καταγράφηκε ως «απειλή» για τα αντικείμενα προστασίας της περιοχής που αφορούν τον αμμοθινικό τύπο βλάστησης αλλά και για συγκεκριμένα είδη και πρώτιστα για το είδος Maresia (=Malcolmia) nana var. Glabra το οποίο περιορίζεται μόνο στην συγκεκριμένη περιοχή.

4. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους έχει περιληφθεί στο Διαχειριστικό Σχέδιο της εν λόγω περιοχής «Πόλις- Γιαλιά» συγκεκριμένη δράση για την απομάκρυνση της ακακίας. Η υλοποίηση της άρχισε από το Σεπτέμβριο του 2017 μετά και από ενημέρωση της Επιστημονικής Επιτροπής στα πλαίσια του Έργου CARE-MEDIFLORA (Δράσεις Διατήρησης Απειλούμενων Φυτικών Ειδών των Νησιών της Μεσογείου: κοινές δράσεις για εκτός τόπου και εντός τόπου διατήρηση).

5. Επίσης αξιολογήθηκε, εγκρίθηκε και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. το πρόγραμμα LIFE με τίτλο ‘Coastal dune habitats, sublittoral sandbanks, marIne reefs: conservation, protection, and threats mitigation’ (CALLIOPE) που προβλέπει δράσεις απομάκρυνσης της ακακίας στη συγκεκριμένη περιοχή.

6. Επιπρόσθετα σημειώνονται και τα ακόλουθα:
– Απομάκρυνση της ακακίας γίνεται και από άλλα σημεία της ευρύτερης περιοχής αλλά και σε άλλες περιοχές της Κύπρου
– Στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1143/2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών θα εξετασθεί και το θέμα η απομάκρυνση της ακακίας να είναι υποχρεωτική.

7. Συμπερασματικά η απομάκρυνση της ακακίας επιβαλλόταν και ήταν δεδομένη. Το ότι η ακακία προσέφερε μια μορφής προστασίας προς το άλλο αντικείμενο προστασίας της περιοχής τη θαλάσσια χελώνα είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει ληφθεί υπόψη και είναι στους σχεδιασμούς μας. Καταρχήν η απομάκρυνση της ακακίας έγινε εκτός αναπαραγωγικής περιόδου και δεν υπάρχει θέμα οποιασδήποτε άμεσης επίπτωσης. Στο δε σχεδιασμό για αποκατάσταση της αμμοθινικής βλάστησης θα εγκατασταθεί και παρόδια φυτεία, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, με θετικά αποτελέσματα, για προστασία από την φωτορύπανση και την πρόσβαση μηχανοκίνητων οχημάτων προς της παραλία. Επίσης ως άμεσο μέτρο θα γίνει περίφραξη με προστατευτικό δίκτυ αδιαπέραστο από φως, όπως και πάλι έγινε στο παρελθόν με θετικά αποτελέσματα. Είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν και μπορούν να εξετασθούν και άλλα μέτρα.

8. Είμαστε επίσης βέβαιοι για την ορθότητα των χειρισμών μας αφού για την προστασία της αμμοθινικής βλάστησης και των συγκεκριμένων ειδών ήταν υποχρεωτική η απομάκρυνση της ακακίας, ενώ για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν εναλλακτικοί και εξ΄ ίσου αποτελεσματικοί τρόποι επίτευξης της μορφής προστασίας που προσέφερε η ακακία.